Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2523
  • M.S.(Entomology), University of Florida Gainesville , สหรัฐอเมริกา, 2527
  • Ph.D.(Entomology), Purdue University West Lafayette , สหรัฐอเมริกา, 2530

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 1 15 0 0
  2017 การจัดการระบบนิเวศน์เพื่อลดปัญหาแมลงศัตรูข้าวโพดอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การจัดการระบบนิเวศน์เพื่อลดปัญหาแมลงศัตรูข้าวโพดอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การวิเคราะห์ปัจจัยหลักของแมลงศัตรูข้าวโพดที่สำคัญ และการจัดการระบบนิเวศเพื่อลดปัญหาแมลงศัตรูพืชในข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2013 การวิเคราะห์ปัจจัยหลักของแมลงศัตรูข้าวโพดที่สำคัญ และการจัดการระบบนิเวศเพื่อลดปัญหาแมลงศัตรูพืชในข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2011 การจัดการโรคและแมลงอย่างยั่งยืนเพื่อการผลิตข้าวโพดคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การจัดการโรคและแมลงอย่างยั่งยืนเพื่อการผลิตข้าวโพดคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเส้นใย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะใบขนของฝ้ายกับการเข้าทำลายโดยเพลี้ยจักจั่นฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การศึกษาความต้านทานของหนอนเจาะสมอฝ้ายที่มีต่อสารพิษของแบคทีเรียบีที ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเส้นใย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะใบขนของฝ้ายกับการเข้าทำลายโดยเพลี้ยจักจั่นฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาความต้านทานของหนอนเจาะสมอฝ้ายที่มีต่อสารพิษของแบคทีเรียบีที ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตฝ้ายปลอดสารพิษเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาศักยภาพของปาหมี เนระพูสีไทย และปุดสิงห์ พืชสมุนไพรพื้นบ้านในการควบคุมแมลง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเส้นใย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะใบขนของฝ้ายกับการเข้าทำลายโดยเพลี้ยจักจั่นฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การศึกษาความต้านทานของหนอนเจาะสมอฝ้ายที่มีต่อสารพิษของแบคทีเรียบีที ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาศักยภาพของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 5 8 2 0
  2018 การจัดการระบบนิเวศน์เพื่อลดปัญหาแมลงศัตรูข้าวโพดอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การทำให้เกิดโรคของเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสหนอนกระทู้ผักต่อหนอนกระทู้หอม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2015 การวิเคราะห์ปัจจัยหลักของแมลงศัตรูข้าวโพดที่สำคัญ และการจัดการระบบนิเวศเพื่อลดปัญหาแมลงศัตรูพืชในข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ผลของเชื้อกรานูโลไวรัสต่อการเข้าทำลายหนอนกระทู้ผักของเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การวิเคราะห์โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง Phenacoccus manihoti (Hemiptera: Pseudococcidae) ในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การจัดการแมลงศัตรูมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนวิชา Selected Topic in Pest Management (Current Technology in Pest Management) ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะใบขนของฝ้ายกับการเข้าทำลายโดยเพลี้ยจักจั่นฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การศึกษาความต้านทานของหนอนเจาะสมอฝ้ายที่มีต่อสารพิษของแบคทีเรียบีที ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาวิธีการเพาะขยายพันธุ์หิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis sp. nov. Thancharoen ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 2 0
  2008 การใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ และสารสกัดค้างคาวดำ และการปรับปรุงธาตุอาหารพืช เพื่อควบคุมโรค และแมลงสำคัญของพืชตระกูลกะหล่ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การศึกษาศักยภาพของปาหมี เนระพูสีไทย และปุดสิงห์ พืชสมุนไพรพื้นบ้านในการควบคุมแมลง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาศักยภาพของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การใช้ประโยชน์จากสบู่ดำในทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 3 3 0 0
  2018 การจัดการชันโรงเพื่อการผสมเกสรมะม่วงในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ไบเออร์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 0 1 0 0
  2018 การเลี้ยงและแปรรุปจิ้งหรีดขาวเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย Food Security Center, Hohenheim University 3 0 0 0
  2012 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สูตรสารสกัดค้างคาวดำผสมบาซิลลัส ทูรินจิเอนซิส(บีที)เพื่่อจัดการแมลงศัตรูผัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลง และเพิ่มผลผลิตคุณภาพของพืชผัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2008 การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูถั่วเหลืองแบบผสมผสาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 แมลงศัตรูสบู่ดำและการจัดการ หัวหน้าโครงการ บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถึ่วเหลืองฝักสด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  1999 การพัฒนาการใช้เชื้อ Bacillus thuringiensis ในการสร้างฝ้ายจำลองพันธุ์ต้านทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
  1994 การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและกายภาพของระบบการผลิตพืชที่มีฝ้ายเป็นพืชหลักในประเทศไทย และอินโดจีน ผู้ร่วมวิจัย องค์การ CIRAD (รัฐบาลไทย-ฝรั่งเศส) 0 0 0 0