Person Image

  Education

  • Doctorat de 3eme Cycle(Linguistique), Universite Paris VII, ฝรั่งเศส
  • D.S.A. and Licence Sciences de(Linguistique), Universite Grenoble III, ฝรั่งเศส
  • ค.บ.(การสอนภาษาฝรั่งเศส), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 4 2 0 0
  2013 การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศศึกษา และ โปรแกรมการศึกษาแบบนานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2010 การเผยแพร่และใช้งานทรัพยากรการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านหลักสูตรและการสอนด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 การบริหารจัดการโครงการเรียนล่วงหน้าและทิศทางการจัดการสำหรับประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ด้านหลักสูตรและการสอน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 2 7 1 0
  2017 ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบดิจิทัลส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงจากครูสู่ผู้เรียน ตามแนวคิด Revised Bloom's Taxonomy หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาและพื้นฐานความรู้ทางไอซีทีส่งเสริมโปรแกรมการศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สำหรับโปรแกรมนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0
  2012 การพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0
  2012 การศึกษาผลการจัดการความรู้ด้านวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้คุรุสภาด้วยคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2011 การจัดการความรู้ด้านวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้คุรุสภาด้วยคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2011 สมรรถวิสัยของครูในการออกแบบชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับครู เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การรณรงค์การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับครู เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 1 0
  2007 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้เรื่องความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาภาษาอังกฤษแบบออนไลน์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 3 0 0
  2004 โครงการพัฒนาสื่อซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544(ช่วงขั้นที่ 1-2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2004 โครงการความร่วมมือปฏิรูปสถานศึกษาแบบองค์รวมระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาและคณะศึกษาศาสตร์ มก. (ช่วงที่ 1 และ 2) ผู้ร่วมวิจัย โรงเรียนอัสสัมชัญ (ศรีราชา) 0 0 0 0
  2004 โครงการพัฒนาสื่อซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 (ช่วงขั้นที่ 1-2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  1999 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน หัวหน้าโครงการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0
  1998 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน หัวหน้าโครงการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0