Person Image

  Education

  • วท.บ.(สัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2522
  • วท.ม.(สัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • กษ.บ.(ธุรกิจการเกษตร), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ไทย, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 8 8 0 0
  2009 การผลิตและการใช้ประโยชน์กวาวเครือขาวทางด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การผลิตและการใช้ประโยชน์กวาวเครือขาวทางด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ผลของกวาวเครือขาวต่อการเติบโต อัตราการสังเคราะห์โปรตีน ระดับฮอร์โมน และการพัฒนาของระบบสืบพันธุ์ของกุ้งขาว(Litopenaeus vannamei) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การใช้ขมิ้นชันร่วมกับฟ้าทลายโจรในอาหารปลาดุกลูกผสมต่อการเติบโต การจับกินเชื้อโรค และสีในเนื้อปลา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ผลของการเสริมกากขมิ้นชันในอาหารกุ้งก้ามกรามต่อสมรรถภาพการผลิต และสีในผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2007 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนสำหรับการเลี้ยงโคขุน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูป่าเพื่อการอนุรักษ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การใช้ของเหลือทางอุตสาหกรรมและวัสดุพื้นบ้านทางเกษตรกรรมเป็นอาหารสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2006 การใช้ของเหลือจากอุตสาหกรรมและวัสดุพื้นบ้านเป็นอาหารสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 4 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 5 16 0 0
  2014 การใช้สารสีจากสมุนไพรในการผลิตไข่ดองเปรี้ยวหวาน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน 0 0 0 0
  2012 ศึกษาการใช้กวาวเครือขาวต่อสมรรถภาพการให้ไข่และอายุการให้ไข่ของไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มก. 0 1 0 0
  2010 การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวเพิ่มสมรรถภาพการลิตไข่ในแม่ไก่ไข่อายุ>55สัปดาห์ 1สมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่และคุณภาพไข่ หัวหน้าโครงการ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก. 2 1 0 0
  2010 การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวปรับปรุงคุณภาพเนื้อแม่ไก่ปลดระวาง 1)สมรรถภาพการผลิตของแม่ไก่ในเดือนสุดท้ายก่อนปลดระวาง หัวหน้าโครงการ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก. 0 2 0 0
  2010 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารกุ้งขาวและกุ้งก้ามกรามระดับฟาร์มเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 5 0 0
  2009 การผลิตอาหารปลาชนิดเม็ดลอยน้ำระดับฟาร์มเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 6 0 0
  2007 ผลการเสริมกากขมิ้นชันในไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 22 Project 9 39 3 0
  2017 การพัฒนาเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์เนื้ออกไก่ตะนาวศรี และเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์เนื้อสันในไก่ตะนาวศรีพร้อมบริโภค (Chick Shake) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ตะนาวศรี ไก่ไทย จำกัด 0 1 0 0
  2017 การพัฒนาน้ำซุปและซุปชนิดผงจากกระดูกไก่ ส่วนสะโพกและโครงไก่ตะนาวศรี ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ตะนาวศรี ไก่ไทย จำกัด 0 2 0 0
  2016 การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยง และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ปลาสลิด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 3 0 0
  2015 การใช้ DAN ทดแทนปลาป่นในอาหารกุ้งขาว ผู้ร่วมวิจัย Danisco UK Ltd. 0 1 0 0
  2015 การเพิ่มมูลค่าด้านคุณค่าโภชนาการจากผลพลอยได้ของฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในผลิตภัณฑ์ กุนเชียง ไส้กรอกหมู และโยเกริต์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 5 0 0
  2014 การเสริมแร่ธาตุอินทรีย์ในอาหารปลาสวาย ผู้ร่วมวิจัย บริษัทซินโปรแอนนิมอล นูทริชั่น (ไทยแลนด์) อิงค์ 2 4 0 0
  2013 การเสริมสารประกอบกรดอะมิโน-สังกะสีในปลาสวายขนาดตลาด ผู้ร่วมวิจัย ZINPROANIMAL NUTRITION (THAILAND) INC. 0 2 0 0
  2013 โครงการการใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 การเสริมไฟเตสในอาหารสัตว์น้ำ โครงการตรวจรับรองและทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย AB-Vista-a division of AB Agri Ltd. 1 4 0 0
  2012 การใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2011 การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดในอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 9 0 0
  2010 การศึกษาคุณภาพการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารปลาทะเล ผู้ร่วมวิจัย Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 0 0 0 0
  2010 โครงการทดสอบอาหารไก่ไข่และอาหารนกกระทา ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2009 ศึกษาคุณภาพการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2008 การเพิ่มมูลค่าไข่ไก่ระดับฟาร์มเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางตอนบน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 0 1 0 0
  2006 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไหมอีรี่ครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 5 3 0
  2005 การใช้ Amolyte ต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ และคุณภาพซาก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ฮอลลีวู้ด 0 0 0 0
  2005 เทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาดุกลูกผสมและปลานิลที่ปลอดภัยในสภาวะไข้หวัดนกระบาด ผู้ร่วมวิจัย เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนบน 0 0 0 0
  2003 การใช้สมุนไพรแทนนินสูง (ใบชา) ต่อการเจริญเติบโตความสมบูรณ์พันธุ์และสมรรถภาพการผลิตไข่ของนกกระทาญี่ปุ่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2001 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการเลี้ยงหมูป่าเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2001 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0