โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 20 Project 1 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ฝรั่ง และดาวเรือง) เพื่อสุขภาพ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อสารอาหารสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ฝรั่ง และดาวเรือง) เพื่อสุขภาพ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรจังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อสารอาหารสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาการผลิตมวลรวมชีวภาพของมะกอกโอลีฟในเขตร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์มกกอกโอลีฟและมะกอกของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาการผลิตมวลรวมชีวภาพของมะกอกโอลีฟในเขตร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์พริกเลื้อยและกึ่งเลื้อยเพื่อการผลิตภายใต้สภาพโรงเรือน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์มกกอกโอลีฟและมะกอกของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 นิเวศวิทยา การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะกอกโอลีฟในเขตร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาสรีรวิทยาของมะกอกโอลีฟเพื่อการจัดการไว้ผลที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 ศักยภาพไม้กระถางเพื่อปรับปรุงสภาพอากาศภายในอาคาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์พริกเพื่อปริมาณสารแคปไซซินเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและยา และเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปและผงพริกสี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์มะกอกโอลีฟและมะกอกของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 นิเวศวิทยา การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะกอกโอลีฟในเขตร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการวิจัยผลกระทบของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อพืชและการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการวิจัยผลกระทบของแก๊สโอโซนต่อพืชและการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ฝรั่งเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การวิจัยและพัฒนาการให้น้ำชลประทานแบบประหยัดน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 9 3 0 0
2018 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์การพัฒนาระบบสารสนเทศ หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส สำนักงานอธิการบดี 0 0 0 0
2018 การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบตรวจสอบแหล่งที่มาและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรด้วย QR Code หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส สำนักงานอธิการบดี 0 0 0 0
2017 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและให้ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กินดีอยู่ดีภายใต้โครงการวิกฤตภัยแล้ง ผู้ประสานงาน งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
2016 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกษตรอินทรีย์ผสมผสานแบบใช้น้ำน้อย หัวหน้าโครงการ งบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ฝรั่ง และดาวเรือง) เพื่อสุขภาพ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อสารอาหารสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 1 0 0
2012 การผลิตต้นอ่อนงอกและต้นกล้าสำหรับอาหารสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2009 การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์มะกอกโอลีฟและมะกอกของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ ศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาความยากจน 0 0 0 0
2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ฝรั่งเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการผลกระทบของมลพิษต่อดินและพืช และการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการวิจัยผลกระทบของแก๊ซออกไซด์ของไนโตรเจนและแก๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อพืชและะการประะเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการวิจัยผลกระทบของแก๊ซโอโซนต่อพืช และะการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 พันธุศาสตร์และพัฒนาการเปรียบเทียบของมะกอกโอลีฟและมะกอกไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 24 Project 9 9 0 0
2018 หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2018 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการ Farmer market หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2018 หมู่บ้านไก่สวยงามสร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกร หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2018 หมู่บ้านอนุรักษ์ไก่ชนและไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2017 โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2017 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพชาวนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2017 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพชาวนาอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 0 0 0 0
2015 เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวสุขภาพอินทรีย์มูลค่าสูงในเขตภาคกลางตอนล่าง หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2014 โครงการแก้จน แก้จริง ด้วยวิถีพอเพียง หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 0 0 0 0
2013 หมู่บ้านเขาพลูวนเกษตรธนาคารพันธู์พืช ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2012 หมู่บ้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี-หมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์ หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2012 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม่อนแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้แก่ชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2011 โครงการหมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์ หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 0 0
2011 โครงการหมู่บ้านหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2011 โครงการหมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2011 โครงการหมู่บ้านไผ่ หัตถกรรมพื้นบ้าน หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2008 ผลของพลาสติกคลุมแปลงชนิดต่างๆ ต่อการสร้างผลผลิตและระบบนิเวศการผลิตของแตงโม (Citrulus lanatus) เพื่อเกษตรยั่งยืน หัวหน้าโครงการ บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด 0 0 0 0
2008 โครงการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำไม่มีสารพิษ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2008 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 5 6 0 0
2006 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
2006 โครงการทดสอบปุ๋ยละลายช้าในพืชผักเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย HAIFA, อิสราเอล 1 0 0 0
2002 การผลิตหน่อไม้ฝรั่งแบบครบวงจรเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2002 การศึกษาและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรกรรมขนาดเล็กเพื่อใช้ในการเขตกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2000 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจประเมินการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0