Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D.(Organic Chemistry), University of Montana , สหรัฐอเมริกา

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2017 องค์ประกอบทางเคมีและการออกฤทธิ์ต้านมะเร็งจากรากชะเอมเทศในสภาพปลอดเชื้อ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 24 57 1 0
  2015 การพัฒนาพอลิเมอร์ชีวภาพและการสังเคราะห์พอลิเมอร์สำหรับประยุกต์ใช้ด้านชีวการแพทย์ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาการสังเคราะห์สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกบางชนิดและการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 0 0 0 0
  2015 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ของสารสกัด การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากพันธุ์ไม้เศรษฐกิจในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 0 0 0 0
  2015 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของแอลคาลอยบางชนิด หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 0 0 0 0
  2011 Development of Innovative Tools, Techniques and Strategies for Diversity Oriented Synthetic Approach for Medicinal and Bioactive Compounds หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (CRI) 2 0 0 0
  2010 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารประกอบอัลคาลอยด์บางชนิด หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 2 1 0 0
  2010 การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกบางชนิดและการศึกษาฤทธิทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 1 2 0 0
  2010 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ของการสกัด การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากพันธุ์ไม้เศรษฐกิจในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 2 0 0 0
  2010 Structure-Activity Relationship and Biological Activities of Some Alkaloids หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (CRI) 0 0 0 0
  2010 นวัตกรรมวิจัยเพื่อค้นหายาต้านเอดส์ (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 14 52 1 0
  2010 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช Dipterocarpaceous ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การสังเคราะห์และการตรวจสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารประกอบเฮทเทอโรไซคลิกบางชนิด หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 1 0 0 0
  2008 การสกัดและการวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยจากพรรณไม้หอมไทย หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 0 0 0 0
  2007 การศึกษาโครงสร้างของ HIV-1 รีเวิร์สทรานสคิปเทสและมิวแตนกับสารออกฤทธิ์ยับยั้ง ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ปฎิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ 0 2 0 0
  2006 การสังเคราะห์และการตรวจสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารประกอบเฮทเทอโรไซคลิกบางชนิด หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 1 0 0 0
  2006 การสกัดและการวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยจากพรรณไม้หอมไทย หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 1 0 0 0
  2006 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของไดไพริโด ไดอะซีพิโนน เพื่อเพิ่มกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ยแบบ เอช ไอ วี-1 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2004 การสังเคราะห์เอฟาวิเรนซ์และการศึกษาอัตรกิริยาการจับกับเอมไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 (ทุนอุดหนุนวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2002 การสังเคราะห์เนวิราฟีน (Nevirapine) และอนุรักษ์เพื่อเพิ่มมันตภาพในการยับยั้งเอมไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ผู้ร่วมวิจัย ทบวงมหาวิทยาลัย 0 0 0 0