Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2523
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • Dr.Eng.( Genetic Engineering ), Osaka University, ญี่ปุ่น, 2536

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 1 4 0 0
  2014 การศึกษาประสิทธิภาพของสารประกอบเคมีสกัดจากไหมข้าวโพด ในการลดระดับปริมาณกรดยูริคและยับยั้งการเจริญของ Aspergillus flavus ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การใช้ประโยชน์จากไหมข้าวโพดและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การศึกษาคุณสมบัติของสารต้านจุลินทรีย์จากยีสต์ทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การคัดเลือกและการพัฒนาเซลล์เอกลักษณ์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายเพื่อการผลิตเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 เมตาจีโนมิคส์ของจุลินทรีย์ดินเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการเกษตรอุตสาหกรรม และการแพทย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การใช้ประโยชน์วัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาเทคนิคเพื่อพัฒนาวิธีการสกัดสารหอมจากไม้ดอกหอมไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนางานวิจัยสู่ภาคการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการประยุกต์ใช้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2006 เทคนิคด้านชีวโมเลกุลเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาเทคนิคเพื่อพัฒนาวิธีการสกัดสารหอมจากไม้ดอกหอมไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาศักยภาพของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนางานวิจัยสู่ภาคการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 2 16 0 0
  2013 การศึกษาคุณสมบัติของสารต้านจุลินทรีย์จากยีสต์ทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 ความหลากหลายของยีสต์ที่สร้างเอนไซม์อินเวอร์เทสจากดอกไม้หอม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2012 การคัดเลือกและการพัฒนาเซลล์เอกลักษณ์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายเพื่อการผลิตเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2011 ความหลากหลายของยีสต์ที่สร้างเอนไซม์ไลเปสในระบบนิเวศทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 เมตาจีโนมิคส์ของจุลินทรีย์ดินเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการเกษตรอุตสาหกรรม และการแพทย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนางานวิจัยสู่ภาคการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการประยุกต์ใช้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 เทคนิคด้านชีวโมเลกุลเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การศึกษาศักยภาพของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การจำแนกยีสต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเทคนิคด้านอณูวิทยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การประยุกต์ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงของแมลงเพื่องานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 6 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 27 Project 28 16 0 0
  2017 ความหลากหลายของแบคที่เรียทนกรด (acid-tolerant bacteria) และแบคทีเรียสีม่วงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ (purple non-sulfur bacteria) ในป่าพรุและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 4 0 0
  2017 ความหลากหลายของแบคทีเรียทนกรด (acid-tolerant bacteria) และแบคทีเรียสีม่วงกลุ่มที่ไม่สมสมซัลเฟอร์ (purple non-sulfur bacteria) ในป่าพรุและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร หัวหน้าโครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  2016 ความหลากหลายของแบคทีเรียในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาสและศักยภาพของแบคทีเรียในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 0 1 0 0
  2016 การวิจัยและพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์และการเกษตร-ปศุสัตว์ หัวหน้าโครงการ บริษัท พีเอสเอส อินโนเวชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2015 ความหลากหลายของแบคทีเรียในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาสและศักยภาพของแบคทีเรียในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0
  2014 การใช้โอโซนล้างกระเพราและโหระพาเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1 0 0
  2013 ความหลากหลายและนิเวศน์วิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืชเศรฐิกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 12 2 0 0
  2013 ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 6 0 0 0
  2012 ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2012 การผลิตลิพิดจากกลีเซอรอลโดยโอลิเอจินัสยีสต์ เพื่อการใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การผลิตลิพิดจากกลีเซอรอลโดยโอลิเอจินัสยีสต์ เพื่อการใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 ความหลากหลายและนิเวศน์วิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 1 0 0
  2006 การพัฒนาเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสเพื่อใช้ในการกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย NRCT-JSPS 2 5 0 0
  2000 การคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่เพื่อการส่งออก โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
  1999 การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับใช้เป็นยีสต์อาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  1999 การปรับปรุงพันธุกรรมของ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ทนกรดสำหรับการผลิตเอธานอลจากน้ำตาลไซโลส ผู้ร่วมวิจัย NRCT-JSPS 0 0 0 0
  1999 การปรับปรุงพันธุกรรมของ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ทนกรดสำหรับการผลิตเอธานอลจากน้ำตาลไซโลส ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (JSPS-NRCT) 0 0 0 0
  1999 การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับใช้เป็นยีสต์อาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
  1999 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทร์ในป่าชายเลน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  1998 การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับใช้เป็นยีสต์อาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  1998 การปรับปรุงพันธุกรรมของ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ทนกรดสำหรับการผลิตเอธานอลจากน้ำตาลไซโลส ผู้ร่วมวิจัย NRCT-JSPS 0 0 0 0
  1998 การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับใช้เป็นยีสต์อาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  1997 การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับใช้เป็นยีสต์อาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  1997 การปรับปรุงพันธุกรรมของ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ทนกรดสำหรับการผลิตเอธานอลจากน้ำตาลไซโลส ผู้ร่วมวิจัย NRCT-JSPS 0 0 0 0
  1995 Industrial use of Agricultural Products in Southeast Asis (Xylitol and Ethnol Production from Xylose). ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงศึกษาญี่ปุ่นผ่านทาง JSPS 0 0 0 0
  1994 Industrial use of Agricultural Products in Southeast Asis (Xylitol and Ethnol Production from Xylose). ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงศึกษาญี่ปุ่นผ่านทาง JSPS 0 0 0 0
  1993 Industrial use of Agricultural Products in Southeast Asis (Xylitol and Ethnol Production from Xylose). ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงศึกษาญี่ปุ่นผ่านทาง JSPS 0 0 0 0