Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2521
  • วท.ม.(โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525
  • วท.ด.(เกษตรเขตร้อน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 22 19 0 0
  2018 การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตกล้วยไม้ปลอดโรคไวรัสอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การใช้ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรทดแทนการใช้ถ่านกัมมันต์นำเข้าจากต่างประเทศในอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตต้นพันธุ์พืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาต่อยอดการตรวจวิเคราะห์การเรืองแสงในพืชที่ได้รับการถ่ายยีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 แผนที่บริหารอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และทรัพยากรเพื่อการวิจัยและวิชาการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำส้มควันไม้และการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโตของพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 8 0 0
  2010 การคัดเลือกสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) พันธุ์ดีโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยวิธีฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การคัดเลือก และขยายโคลนของต้นหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 7 0 0
  2010 การค้นหาและโคลนยีนในการควบคุมขนาดของผลในสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสเพื่อปลูกในพื้นที่ภาคตตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยการฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การคัดเลือก และขยายโคลนของต้นหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2008 การคัดเลือกสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) พันธุ์ดีโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยวิธีฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสเพื่อปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยการฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี่ยงเนื้อเยื่อพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกในแหล่งดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนต่อความเค็มด้วยการถ่ายยีน APX เข้าสู่ต้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัสและเทคนิคการตรวจสอบโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนางานวิจัยสู่ภาคการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาคุณภาพ และเทคนิคการผลิตเมล็ดเทียมของหน่อไม้ฝรั่งโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การคัดเลือกสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) พันธุ์ดีโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยวิธีฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาเทคนิคเพื่อพัฒนาวิธีการสกัดสารหอมจากไม้ดอกหอมไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนางานวิจัยสู่ภาคการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 6 10 0 0
  2017 แผนที่บริหารอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และทรัพยากรเพื่อการวิจัยและวิชาการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำส้มควันไม้และการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโตของพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การสร้างลักษณะเรืองแสงในสาหร่ายฉัตรด้วยโปรตีนเรืองแสง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การคัดเลือก และขยายโคลนของต้นหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรชีวภาพที่มีสถานภาพเฉพาะถิ่นและถูกคุกคามเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 2 0 0
  2011 การค้นหาและโคลนยีนในการควบคุมขนาดของผลในสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสเพื่อปลูกในพื้นที่ภาคตตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยการฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การค้นหาและโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างดอกในสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2009 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนต่อความเค็มด้วยการถ่ายยีน APX เข้าสู่ต้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัสและเทคนิคการตรวจสอบโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 การพัฒนาคุณภาพ และเทคนิคการผลิตเมล็ดเทียมของหน่อไม้ฝรั่งโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทยโดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การขยายผลงานวิจัยการผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคสู่ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 1 3 0 0
  2016 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยการพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เศรษฐกิจ ปลอดโรคสู่ภาคเอกชนผู้ผลิตกล้วยไม้เป็นการค้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 การผลิตโปรโตคอร์มกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium spp.) ปลอดไวรัส ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ บริษัทเอกชน 1 0 0 0
  2014 การผลิตพรรณไม้น้ำเรืองแสงเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 การทดสอบยืนยันความสำเร็จและการคงอยู่ของยีนเรืองแสงในโครโมโซมของพรรณไม้น้ำเรืองแสง Hygrophila difformis ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2013 การผลิตโปรโตคอร์นกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium spp.) ให้ปลอดโรคไวรัส หัวหน้าโครงการ บริษัท(เกษตรกร) 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาเทคนิคการถ่ายยีนในพรรณไม้น้ำเพื่อการสร้างพันธุ์ใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2012 การทดสอบประสิทธิภาพของ promoter ที่ใช้สำหรับการพัฒนาพรรณไม้น้ำเรืองแสง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2009 การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2008 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สักพันธุ์ดีที่นำมาทำเสาชิงช้าระยะที่ 2.. ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  1999 Improvement of KDML 105, A Thai Aromatic Rice For Stress Tolerance by Genetic Transformation. หัวหน้าโครงการ Rockefeller Foundation 0 0 0 0
  1998 Improvement of KDML 105, A Thai Aromatic Rice for Stress Tolerance by Genetic Transformation. หัวหน้าโครงการ Rockefeller Foundation 0 0 0 0