Person Image

  Education

  • Ph.D. (Adult Education ), University of New England , AUSTRALIA
  • ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • วท.บ. (คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 5 1 0 0
  2016 สมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ (PCK) ของครูธุรกิจในสถาบันอาชีวศึกษา: การสังเคราะห์ภายใต้กรอบการจัดการศึกษาในศษวรรตที่ 21 ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2012 การส่งเสริมสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตฝึกสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนของสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 0 0 0 0
  2011 การเรียนภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ชีวิต หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 รูปแบบในการพัฒนาทักษะชีวิตที่นำไปสู่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลังเกษียณในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2011 การวิจัยประเมินหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 หนึ่งในอาชีพที่สังคมต้องยอมรับ ในปัจจุบัน : รปภ.หญิง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2008 การเรียนรู้แนวคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากรายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 คุณภาพชีวิตของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ทำงานระหว่างเรียน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ปัจจัยที่นำไปสู่สัมฤทธิ์ผลในการเรียนของนิสิตปริญญาตรีเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : การลดความเสี่ยงจากพิษภัยในอาหารต่อบุคลากรในสถาบัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0