Person Image

  Education

  • พศ.บ.(การตลาด), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • พศ.ม.(การตลาด), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2016 โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2009 จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2556) ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2004 เครื่องมือบริหารจัดการตลาดเพื่อกิจกรรมแบบพกพา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2004 ศึกษาความต้องการหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดสนุก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2001 เร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (โครงการ 13) หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2000 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0