Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2520
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเภสัชโภชนาจากกระเจี๊ยบแดง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าให้ได้มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าทาง การตลาดเพื่อยกระดับรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การผลิต Inulin และ Oligofructose จากกล้วยเพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาผลของการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อที่มีต่อคุณภาพและคุณลักษณะของขวดพีพีที่ใช้บรรจุเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2001 นำผลไม้และน้ำผักชนิดผงดื่มทันที ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 38 Project 1 1 1 0
  2015 กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (Value Added) กลุ่มที่ 2 หัวหน้าโครงการ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2014 กิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากเนื้อยอสุกเพื่อบรรจุลงในฝา I-Cap หัวหน้าโครงการ บริษัท โกลด์ออนดิ จำกัด 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาการผลิตและระบบการจัดการฟาร์มเห็ดสมุนไพรเพื่อการนำมาสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างเห็ดสมุนไพรกับเห็ดเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากเห็ดสมุนไพร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2014 โครงการการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ประสานงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานที่ผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (OTOPs/SMEs) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหารรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปพื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2013 โครงการพัฒนานวัตกรรม ชุดตำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพริกชี้ฟ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกสู่ภูมิภาคอาเซียน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสจากพริกชี้ฟ้าสำหรับตลาดอินโดนีเซีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2012 โครงการพัฒนา SMEs สู่ระบบมาตรฐานคุณภาพ หัวหน้าโครงการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนิทชนิดอ่อนตัว (Retort Pouch) หัวหน้าโครงการ บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพริกชี้ฟ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกสู่ภูมิภาคอาเซียนและลดปัญหาวัตถุดิบล้นตลาด ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2011 การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ำพริก หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2009 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำพริก หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 1 0 0
  2009 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑ์น้ำพริก หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2008 การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 1 0
  2008 การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย ศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำหมักยอ และเครื่องดื่มน้ำยอ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้าน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงไทยชนิดก้อน หัวหน้าโครงการ มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 0 0 0 0
  2006 การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑ์น้ำพริก หัวหน้าโครงการ มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 0 0 0 0
  2006 การยกระดับมาตรฐานยอไทย และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 ชุดโครงการ : การยกระดับคุณภาพเครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้านเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสร้างเครือ ข่ายผู้ประกอบการ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 โครงการย่อย 1 การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้าน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 โครงการย่อยที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำยอบ้าน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 การพัฒนาสินค้าสหกรณ์สู่มาตรฐาน ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 0 0 0 0
  2004 วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน "การควบคุมคุณภาพการผลิตมะม่วงดองและผลิตภัณฑ์มะม่วงดอง" ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2001 การยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะม่วงในท้องถิ่นเพื่อให้ได้มาตรฐาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  1999 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงเพื่อเพิ่มมูลค่าและการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1998 การใช้ประโยชน์ปลาผงในรูปของเครื่องปรุงเข้มข้นบรรจุกระป๋องสำหรับการเตรียมอาหารไทย ผู้ร่วมวิจัย โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์ 0 0 0 0
  1998 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  1998 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงเพื่อเพิ่มมูลค่าและการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1997 การใช้ประโยชน์ปลาผงในรูปของเครื่องปรุงเข้มข้นบรรจุกระป๋องสำหรับการเตรียมอาหารไทย ผู้ร่วมวิจัย โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์ 0 0 0 0
  1997 การผลิตหัวเชื้อมะม่วงเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออกสู่ประเทศกำลังพัฒนา ผู้ร่วมวิจัย EEC (STD3) 0 0 0 0