Person Image

  Education

  • ศศ.ม.(พัฒนาชุมชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2517

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2015 การศึกษาบทบาทขององค์กรภาครัฐและภาคประชาชนต่อการฟื้นฟูและพัฒนาคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2015 ศักยภาพและบทบาทขององค์กรต่อการตอบสนองทิศทางและความต้องการกำลังคนสำหรับการพัฒนาสังคม ผู้ร่วมวิจัย กองทุนคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 บทบาทขององค์กรภาครัฐและภาคประชาชนต่อการฟื้นฟูและพัฒนาคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนส่งเสริมการวิจัย คณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 32 Project 6 8 0 0
  2020 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2563 ที่ปรึกษาโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 0 0 0 0
  2019 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2562 ที่ปรึกษาโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 0 0 0 0
  2018 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2561 ที่ปรึกษาโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 0 0 0 0
  2017 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2560 ที่ปรึกษาโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 0 0 0 0
  2016 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2559 ที่ปรึกษาโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 1 0 0 0
  2015 การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ เลย 2 - ขอนเแก่น 4 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) หัวหน้าโครงการ บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด 0 0 0 0
  2014 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2557 ที่ปรึกษาโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 0 2 0 0
  2013 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2556 ที่ปรึกษาโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 1 4 0 0
  2013 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการกำหนดแนววางท่อเผื่อเลือก สำหรับโครงการวางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว จากคลังปิโตรเลียมเขาบ่อยา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ถึงคลังน้ำมัน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (Pre –SIA) ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2012 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2555 ที่ปรึกษาโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 1 2 0 0
  2012 โครงการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ ทุนชุมชน และบทบาทของหน่วยงานต่างๆ เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ การพัฒนาชุมชนพื้นที่โครงการกลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2011 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี ๒๕๕๔ ที่ปรึกษาโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 3 0 0 0
  2011 โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (GIS) ระยะที่ ๑ ที่ปรึกษาโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก 0 0 0 0
  2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ที่ปรึกษาโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม 0 0 0 0
  2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว ที่ปรึกษาโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 0 0 0 0
  2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ที่ปรึกษาโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม ที่ปรึกษาโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบแค ที่ปรึกษาโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ของเทศบาลตำบลท่าผา ที่ปรึกษาโครงการ เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 0 0 0 0
  2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1) ของเทศบาลตำบลคลองโยง ที่ปรึกษาโครงการ เทศบาลตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย ที่ปรึกษาโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 0 0 0 0
  2008 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ที่ปรึกษาโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 0 0 0 0
  2007 การศึกษาผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment) ในพื้นที่แนววางท่อก๊าซธรรมชาติพื้นที่พาดผ่าน 5 จังหวัดของภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน 0 0 0 0
  2007 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด ที่ปรึกษาโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด 0 0 0 0
  2007 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน ที่ปรึกษาโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี 0 0 0 0
  2007 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย ที่ปรึกษาโครงการ อบต. บึงคำพร้อย 0 0 0 0
  2007 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแก้ว ที่ปรึกษาโครงการ อบต. ขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2007 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับพ.ร.บ.รายได้ ที่ปรึกษาโครงการ เทศบาลตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 0 0 0 0
  2004 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย อบต.ไร่ขิง 0 0 0 0
  2004 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย อบต.ท่าข้าม 0 0 0 0
  2004 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ อบต.ยายชา ผู้ร่วมวิจัย อบต.ยายชา 0 0 0 0
  2004 โครงการจักทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ อบต.ลำพญา ผู้ร่วมวิจัย อบต.ลำพญา 0 0 0 0