โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
1999 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน ผู้ร่วมวิจัย โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0
1998 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน ผู้ร่วมวิจัย โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0