โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 8 2 0 0
2013 การค้นหาและศึกษาโปรตีน receptors ของโปรตีนสารพิษ Cry4Ba จากเชื้อ Bacillus thuringiensis ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จาก schizophyllan หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาสายพันธุ์เห็ดแครงและสารออกฤทธิ์เพื่อพัฒนาการผลิตและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2009 การศึกษาสายพันธุ์เห็ดแครงและสารออกฤทธิ์เพื่อพัฒนาการผลิตและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2008 การศึกษาสายพันธุ์เห็ดแครงและสารออกฤทธิ์เพื่อพัฒนาการผลิตและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2006 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2006 การผลิตเห็ดเผาะเพื่อการค้าในไม้โตเร็วและไม้ผลบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างพลังองค์กรชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 5 13 0 0
2015 ชีววิทยาโมเลกุลและผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มวิจัย) 1 0 0 0
2015 การศึกษาการสร้างพลาสติกชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยเชื้อบาซิลัส ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณจากวิทยาเขต 1 1 0 0
2014 การค้นหาและศึกษาโปรตีน receptors ของโปรตีนสารพิษ Cry4Ba จากเชื้อ Bacillus thuringiensis ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 4 0 0
2011 การปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลในสภาวะที่มีแรงดันออสโมซิสและความเข้มข้นของเอทานอลสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การเลี้ยงและประยุกต์ใช้สาหร่าย Spirulina platensis เพื่อประโยชน์ทางการค้า ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
2009 การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดกระดุมเขตร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การผลิตเห็ดเผาะเพื่อการค้าในไม้โตเร็วและไม้ผลบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 7 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0