Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2521
  • วท.ม.(โภชนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2524

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 8 3 0 0
  2012 ผลของเวย์โปรตีนที่มีต่อสมบัติทางกลิ่น และเคมีกายภาพของนมถั่วเหลือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2007 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองของเครื่องดื่มมะตูมและเครื่องดื่มตะไคร้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวทอดสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ โครงการ IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (เงินรายได้ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.) 0 0 0 0
  2006 สารต้านออกซิเดชั่นจากผักบุ้งก้านแดงและยอดกระถินต่อการป้องกันหืนในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การประยุกต์ใช้ใบหม่อนในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติระบบเอ็กซ์ทรูชั่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2002 ผลของอาหารเพื่อสุขภาพจากธัญพืชและวุ้นนำมะพร้าวต่อระดับไขมันในเลือดผู้ป่วย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2001 การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 0 1 0 0
  1997 ผลของอาหารที่มีใยอาหารสูงต่อการประเมินคุณค่าทางโภชนาการในหนูทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  1996 การใช้ไขมันเทียม OATRIM ในการทำขนมอบและขนมไทย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 51 Project 22 22 13 0
  2018 การพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการปรุงอาหารไทยด้วยระบบอิมัลชัน เพื่อลดค่าดัชนีไกลซีมิก ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2016 นวัตกรรมเครื่องดื่มอิมัลชันจากวัตถุดิบไทยสู่ผู้รักสุขภาพและผู้สูงอายุทั่วโลก ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การขยายผลเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปรุงรสอาหารไทยสู่การใช้ ประโยชน์ในองค์กรด้านการบริการอาหารทั่วโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอด ข้าวน้ำผัก และข้าวผักแท่งสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผงนัวจากพืชผักสมุนไพรในประเทศไทย ต้นแบบสำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 Weight Watcher: อาหารแช่แข็งสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และบริษัท สปาชาแอนด์สลิม จำกัด 0 0 0 0
  2014 การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอด ข้าวน้ำผักแท่งสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคใต้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรับเนื้อสัมผัส และชนิดน้ำตาล ไขมันและโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2013 เปปไทด์ออกฤทธิ์ต้านความดันโลหิตสูงและกลไกการทำงานของเปปไทด์จากอาหารหมักท้องถิ่นไทย: ปลาร้าและถั่วเน่า หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
  2013 คุณสมบัติสร้างสุขภาพของถั่วเน่า ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 0 0 0 0
  2013 นวัตกรรมรสชาติอาหารไทย: ตำรับแกงมัสมั่นและแกงเขียวหวาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 โครงการพัฒนานวัตกรรม ชุดตำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2012 การเพิ่มมูลค่าด้านสุขภาพอาหารด้วยผลิตผลเกษตรและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารสกัดผักและผลไม้ต่อฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 ความเป็นไปได้ในการกำจัดสารอนุมูลอิสระชนิดต่างๆของใบเมี่ยง ผู้ร่วมวิจัย JIRCAS 0 0 0 0
  2012 การส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือโดยใช้ภาพลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2012 การประชาสัมพันธ์คุณค่าเชิงสุขภาพของอาหารไทยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2011 ผลของอุณหภูมิน้ำเดือดต่อฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระและกลิ่น ของสารสกัดจากสมุนไพร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
  2011 Selection of fish specie feasible to make ‘Plaraa’ with high antihypertensive function ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 0 0 0 0
  2011 การใช้เทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2010 Development of functional food products and intermediate food materials used local vegetables ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) 0 0 1 0
  2009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากผักพื้นบ้าน หัวหน้าโครงการ Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan 1 0 2 0
  2009 โครงการย่อยที่ 1 สำหรับอาหารท้องถิ่นไทยต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: ค่า ORAC และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา กลูโคซิเดส หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2009 Functional analysis of indigenous vegetables ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan 1 0 0 0
  2009 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารไทยพร้อมบริโภค และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาหารไทยผ่านอินเตอร์เน็ต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 2 0
  2008 ผลของกรรมวิธีการผลิตอาหารต่อคุณสมบัติด้านสุขภาพ หัวหน้าโครงการ Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan 0 0 0 0
  2008 คุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านไทย ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan 1 1 0 0
  2007 ผลิตภัณฑ์ซุปไทยสุขภาพ เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 คุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบ้านไทย ผู้ร่วมวิจัย Japan International Research Center for Agricultural Sceinces (JIRCAS) 0 0 0 0
  2007 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : การศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวและกระบวนการอบแห้งผลมะเดื่อฝรั่งที่ปลูกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2007 พืชผักสมุนไพรและผลไม้ไทยต่อการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 2 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยจานด่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 5 0
  2006 Evaluation of Physiological Functionalities of indigeneous Vegetables in Sounteast Asia. ผู้ร่วมวิจัย JIRCAS 1 0 0 0
  2006 'Wild' Vegetables, Fruit and Mushrooms in Rural Household Well-being: An In-depth Multidisciplinary Village Study in Northeast Thailand/ Work Package 6 "Documentation of the domestic uses, processing, and consumption contexts of wild plant foods within selected rural households" ผู้ร่วมวิจัย Neys-van Hoogstraten Foundation 0 0 0 0
  2006 อาหารไทยกับคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ 3 ชนิด และการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2005 โครงการย่อย 2 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยและเครื่องปรุงรสเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 3 1 0
  2005 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยและ เครื่องปรุงรส เพื่อสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวระบบเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวไทยเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยใบหม่อนสู่ครัวโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 1 1 0
  2005 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแก่กลุ่มแม่บ้านในเขตชุมชน กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 0 1 0 0
  2005 การพัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลกและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 โครงการย่อย 2 คุณสมบัติของอาหารไทยในการป้องกัน DNAจากการถูกทำลาย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการป้องกันการเกิดมะเร็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0
  2004 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 Evaluation of Physiological Functionalities of indigeneous Vegetables in Sounteast Asia. ผู้ร่วมวิจัย JIRCAS 3 3 0 0
  2004 พัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2003 การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยด้วยข้าวกล้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (โครงการย่อยการวิจัยเกี่ยวกับข้าวและการวิจัยเกี่ยวกับอุตาสาหกรรมอาหาร) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 1 0
  1998 การใช้ประโยชน์ปลาผงในรูปของเครื่องปรุงเข้มข้นบรรจุกระป๋องสำหรับการเตรียมอาหารไทย หัวหน้าโครงการ โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์ 0 0 0 0
  1997 การใช้ประโยชน์ปลาผงในรูปของเครื่องปรุงเข้มข้นบรรจุกระป๋องสำหรับการเตรียมอาหารไทย หัวหน้าโครงการ โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์ 0 0 0 0
  1997 การประเมินระดับไขมันในเลือดหนูทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีใยอาหารสูงจากธัญพืชและวุ้นนำมะพร้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  1996 การพัฒนาตำรับอาหารจากมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  1993 การทำก๋วยเตี๋ยวเสริมแป้งเมล็ดฝ้ายไร้ต่อมพิษ หัวหน้าโครงการ IRCT/CIRAD 0 0 0 0
  1993 ข้าวเกรียบเสริมแป้งเมล็ดฝ้าย หัวหน้าโครงการ IRCT/CIRAD 0 0 0 0