โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
1998 โครงการศึกษาผลกระทบลู่ทางและโอกาสของการเปิดเสรีด้านการลงทุน ผู้ร่วมวิจัย กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
1997 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรส่งออก หัวหน้าโครงการ กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
1996 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมการส่งออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1995 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมการส่งออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0