Person Image

  Education

  • Dr.rer.nat. (Biochemical Engineering), University of Stuttgart
  • M.Eng. (Ferment. Technology), Hiroshima University
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 6 14 4 0
  2018 การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานจากน้ำเชื่อมแก่นตะวัน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 2 0
  2015 การพัฒนากระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันเพื่อการผลิตเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2015 การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากลำต้นปาล์มน้ำมันที่ผ่านพรีทรีตเมนต์โดยใช้ระบบการเพาะเลี้ยงร่วมของยีสต์และแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมันสูงเพื่อการผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการพรีทรีตเม็นท์ของชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสเพื่อการผลิตไบโอเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2008 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 2 0
  2008 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเยรูซาเล็มอาร์ติโช็ค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การขจัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งโดยใช้เทคนิคการดูดซับทางชีวภาพด้วยมวลชีวภาพของฟังไจ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 25 Project 39 38 43 0
  2017 การสังเคราะห์โคพอลิเมอร์ไคโตซาน-พีแอลเอ โดยใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน เพื่อการประยุกต์ใช้ในระบบนำส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 2 1 0
  2016 การพรีทรีตเม้นต์สาหร่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดไขมันสำหรับการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2016 การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ “ทีเอบราวนิน” จากใบชาด้วยการหมัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 1 0
  2016 การพัฒนากระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันเพื่อการผลิตเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 1 0
  2016 การพัฒนากระบวนการหมักเอทานอลจากลำต้นปาล์มน้ำมันที่ผ่านพรีทรีตเมนต์โดยใช้ระบบการเพาะเลี้ยงร่วมระหว่างยีสต์และแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 โครงการวิจัยเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ งบประมาณมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 3 2 4 0
  2015 การหมักพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตจากไฮโดรไลเสตลำต้นปาล์มเพื่อผลิตโคพอลิเมอร์ชีวภาพ (PHB-PLA) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 6 0
  2015 การผลิตพอลิแกมมากลูตามิกแอสิดไฮโดรเจลจากการหมักกากผงชูรส (อามิอามิ) เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพสำหรับกล้วยไม้ส่งออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 3 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมและผงพรีไบโอติกจากแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 3 10 0
  2014 การผลิตไซลิทอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 4 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคปซูลแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเข้มข้น หัวหน้าโครงการ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ) 0 3 0 0
  2013 การเปรียบเทียบการไฮโดรไลซิสระหว่างเอทิวแลกเตดและบิวทิวแลกเตดสำหรับการทำกรดแลกติกให้บริสุทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การผลิตไบโอเอทานอลจากลำต้นปาล์มโดยการตรึงเซลล์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae Sc90 ในกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2012 การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต โดยจุลินทรีย์เพื่อใช้ผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 1 0
  2011 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพและโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขัน 3 3 7 0
  2011 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพและโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขัน 0 2 3 0
  2011 การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมันสูงเพื่อการผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเยรูซาเล็มอาร์ติโช็ค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการพรีทรีตเม็นท์ของชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสเพื่อการผลิตไบโอเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 2 0
  2010 การพัฒนาการป้อนสับสเทรตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไซลิทอลในกระบวนการหมัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การขจัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งโดยใช้เทคนิคการดูดซับทางชีวภาพด้วยมวลชีวภาพของฟังไจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2006 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลกติกด้วยเซลล์ตรึง หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย 0 1 3 0
  2006 การพัฒนากระบวนการผลิตไซลิทอลด้วยเซลล์ตรึง หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย 0 1 1 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 13 34 22 0
  2017 การทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำเชื่อมพรีไบโอติกเป็นสารเสริมอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมสุกรแม่พันธุ์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยเมจิ ฟาร์มาซิวติคัล จำกัด 1 0 0 0
  2015 พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของน้ำเชื่อมจากหัวแก่นตะวัน หัวหน้าโครงการ บริษัท ธงริ้ว จำกัด 0 0 0 0
  2013 การพัฒนากระบวนการผลิตไอซ์เกิรต์เพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 3 7 0
  2012 การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดโดยใช้เอนไซม์ไลเพสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบเปิดวง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4 13 7 0
  2011 การผลิตพลังงานทดแทนจากสาหร่ายขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 4 5 1 0
  2010 การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสไปรูลิน่าแบบออโตโพโตทรอฟเพื่อการผลิตซี-ไฟโคไซยานินและ EPS ทางอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3 0
  2009 การผลิตไซรัปกล้วยตากเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การผลิตน้ำตาลฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำตาลซูโครส หัวหน้าโครงการ บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด 0 0 1 0
  2008 การผลิตน้ำเชื่อมมอลโทสจากแป้งมันสำปะหลังด้วยเอนไซม์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตแป้งอินูลินและอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์ทางอุตสาหกรรม อื่นๆ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2007 การพัฒนาและออกแบบกรรมวิธีการผลิตไซลิทอลทางอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 3 1 0
  2007 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตกลูโคแมนแนนจากบุกด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 4 1 0
  2007 จลนพลศาสตร์และการออกแบบถังปฏิกรณ์ดูดซับสีย้อมผ้ารีแอกทีฟด้วยมวลชีวภาพราไร้ชีวิตที่ถูกตรึงด้วยเม็ดเจลไคโตซาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2006 การผลิตไซลิทอลโดยเซลล์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยลิควิดอิมัลชันเมมเบรน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 1 0
  2004 การสร้างและเปรียบเทียบแบบจำลองสำหรับกระบวนการผลิตไซลิทอล ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย 0 0 0 0