Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(เคมีอินทรีย์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • Ph.D.(Organic Chemistry), University of Wales, สหราชอาณาจักร

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 8 5 0 0
  2007 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 4 0 0
  2007 การพัฒนาวิธีการหาสารเติมแต่งในกุ้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การศึกษาศักยภาพของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการเกษตร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาเทคนิคด้านอิมมูโนวิทยาในการตรวจการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในผลิตผลเกษตรเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การสำรวจความเสี่ยงของสารพิษออกคราทอกซินเอในกาแฟและข้าวโพดที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้า ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การผลิต Immunoaffinity column ต้นแบบที่จำเพาะต่ออะฟลาทอกซินในถั่วลิสงและข้าวโพด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อซีราลีโนนเพื่อเพัฒนาวิธีการตรวจสอบแบบรวดเร็ว ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 2 8 0 0
  2009 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 7 0 0
  2008 การลดการปนเปื้อนสารพิษเชื้อราและการพัฒนาการตรวจสอบสารพิษเชื้อราในอาหารและอาหารสัตว์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพชุด ELISA ต้นแบบที่จำเพาะต่อซีราลีโนน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การผลิตวัสดุมาตรฐานอ้างอิงของอะฟลาทอกซินเพื่อตรวจสอบอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาคุณลักษณะของน้ำมันกฤษณา เพื่อกำหนดชั้นคุณภาพเพื่อการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาศักยภาพของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการเกษตร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาเทคนิคด้านอิมมูโนวิทยาในการตรวจการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในผลิตผลเกษตรเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การวิเคราะห์พาทูลินและโอคราทอกซินเอในเครื่องดื่มน้ำผลไม้และไวน์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารพิษจากเชื้อรา Ochratoxin A แบบรวดเร็วด้วยวิธีอลิสาเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาประสิทธิภาพของ Immunoaffnity column ต้นแบบที่จำเพาะต่อการตรวจสอบอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงและข้าวโพด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)