Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
  • M.S.(Forest Resources), University of Washington, สหรัฐอเมริกา, 2527
  • Ph.D.(Forest Resources), University of Washington, สหรัฐอเมริกา, 2535

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสัตว์ป่าอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่ปรึกษาโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 29 Project 8 17 0 0
  2018 การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 1 0 0
  2017 การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0
  2016 เครือข่ายงานวิจัยด้านการอนุรักษ์โดยชุมชน (CCRN) หัวหน้าโครงการ Social Sciences and Humanities Research Council of Canada/ Saint Mary University 1 2 0 0
  2015 โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 2 0 0
  2015 เครือข่ายงานวิจัยด้านการอนุรักษ์โดยชุมชน (CCRN) หัวหน้าโครงการ Saint Mary university 1 4 0 0
  2014 โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเภทภูเขา หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2012 Community Conservartion Research Network (CCRN) หัวหน้าโครงการ Saint Mary university 0 2 0 0
  2012 โครงการศึกษาควาเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยา ของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ; สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 0 0 0 0
  2011 การจัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคขนส่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพื่อกำหนดนโยบายอุทยานแห่งชาติคาร์บอนต่ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลัษณะวรรณา หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2010 โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก หัวหน้าโครงการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2010 โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นด้านการพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0
  2010 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง หัวหน้าโครงการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2009 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และตะรุเตา หัวหน้าโครงการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 0 0 0
  2009 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 2 0 0
  2009 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง หัวหน้าโครงการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2009 การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2008 โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติโป่งพุร้อน หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติิและสิ่งแวดล้อม 0 1 0 0
  2008 การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และ พัฒนาการติดตามประเมินผลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ร่มฟ้าสยามบ้านจอมแจ้ง และบ้านหนองกุ้งใต้ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดหนองคาย หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส. 0 0 0 0
  2006 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 0 2 0 0
  2005 Study of Strategic Policy Options for Community - based Tourism in Protected Areas หัวหน้าโครงการ institute for Global Environmental Strategie 0 0 0 0
  2004 โครงการศึกษาวิจัยนโยบายเชิงกุลยุทธ์ เรื่องการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วมในในพื้นที่อนุรักษ์ หัวหน้าโครงการ Institute for Global Environmental Strategies, Japan 1 0 0 0
  2004 โครงการศึกษาความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุมยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา หัวหน้าโครงการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พึช 0 0 0 0
  2004 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม้ด จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พึช 0 1 0 0
  2004 การศึกษาเพื่อสร้างกลยุทธ์และนโยบายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่คุ้มครอง หัวหน้าโครงการ institute for Global Environmental Strategie 0 0 0 0
  1999 Review fire Management Policy in the Conservation of the World Heritage Ares of Thung Yai-Huay Kha Khaeng Wildlife Santenis. หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  1998 การวางแผนธรรมชาติศึกษา และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณเขานอจู้จี้ จังหวัดกระบี่ หัวหน้าโครงการ DANCE ผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0
  1996 People's Participation in Watersheed Management : A case study in Northern Thailand. หัวหน้าโครงการ FAO, FARM PROGRAM 0 0 0 0