โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 1 3 0 0
2015 การเปรียบเทียบชนิดของน้ำตาลที่ใช้ในสูตรสารละลายน้ำเชื้อสูตร NSRTC3ต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์สุกร หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยของภาควิชาสัตวบาล 0 0 0 0
2015 ผลของการเสริม Cysteine ในสารละลายน้ำเชื้อสูตร NSRTC4 ต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกร หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยของภาควิชาสัตวบาล 0 0 0 0
2015 การเปรียบเทียบชนิดของน้ำตาลที่ใช้ในสารละลายน้ำเชื้อสูตรNSRTC4 ต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์สุกร หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยของภาควิชาสัตวบาล 0 0 0 0
2011 ผลของระดับฟอลลิเคิลสติมูเลดิ้งฮอร์โมนต่ออัตราการตกไข่และจำนวนตัวอ่อนในโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0
2010 การใช้น้ำกามสังเคราะห์เพื่อเพ่มสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของสุกรสาว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
2009 ผลของการเสริมซีลีเนียมและวิตามินอีในอาหารต่อคุณภาถน้ำเชื้อของพ่อสุกร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2009 ผลของการเสริมเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์คัสมิวเดส และซิลีเนียมในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์สุกร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การเปรียบเทียบการได้รับภูมิคุ้มกันจากนมน้ำเหลืองต่อโรคอหิวาต์สุกรและพิษสุนัขบ้าเทียม ระหว่างวิธีการกรอกและให้กินในลูกสุกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2007 ผลของการเสริมสารสกัดขมิ้นชันในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรในระยะรุ่น-ขุน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 ผลของการใช้กากขมิ้นชันในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรในระยะหลังหย่านม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 0 3 0 0
2016 ผลของการเสริม Cysteamine Hydrochloride ในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเอกชน 0 0 0 0
2015 ผลของการเสริม Bactosac P ในอาหารต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของแม่สุกร หัวหน้าโครงการ บริษัทอริศาโต้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0
2015 ผลของการเสริม antimicrobial peptide(AMPs) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรอนุบาล หัวหน้าโครงการ บริษัท ไบโอสตรอง จำกัด 0 0 0 0
2014 ผลของการใช้สารเสริมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (Chitooligosaccharide; C.O.S.)ในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกรพันธุ์ ประสิทธิภาพการผลิตและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในแม่สุกรพันธุ์ หัวหน้าโครงการ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย(ITAP)และบริษัทวิน วิน เวอลด์ไวด์ จำกัด 0 0 0 0
2014 ผลของการเสริม cysteamine ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากในสุกรรุ่น-ขุน หัวหน้าโครงการ บริษัท Walcom Physio Wisdom 0 0 0 0
2014 ผลของการเสริม Bactosac P ในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกร หัวหน้าโครงการ บริษัทอริศาโต้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0
2014 ผลการเสริมนาโนไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (Nano-Chitooligosaccharide; Nano-C.O.S.) ในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกร ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิ 0 1 0 0
2014 ผลการเสริมซีสทีอามินไฮโดรคลอไรด์ต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพซากและระดับคอร์ติซอลในสุกรขุน ผู้ร่วมวิจัย บริษัทวอลคอมประเทศไทยจำกัด 0 1 0 0
2013 ผลของการเสริมโอเมก้า 3 ในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกร หัวหน้าโครงการ บริษัท มารีน ลีดเดอร จำกัด 0 0 0 0
2012 โครงการทดสอบ Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate (MAC) ชนิดน้ำต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์สุกร หัวหน้าโครงการ บริษัท อควา คิง กรุ๊ป จำกัด 0 0 0 0
2012 การผสมเทียมแม่สุกรโดยการลดความเข้มข้นอสุจิต่อโด๊ส หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2010 การใช้นิวเคลียร์ - COS (Chitooligasaccharide) ในการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรักษาน้ำเชื้อสุกร หัวหน้าโครงการ บริษัท อควา คิง กรุ๊ป จำกัด และโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 0 0 0 0
2009 ผลของการเสริมแร่ธาตุอินทรย์ ในอาหารต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของแม่สุกร หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2007 การจัดการน้ำเชื้อพ่อสุกรต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2005 การปรับปรุงพันธุกรรมสุกรของประเทศไทยโดยโครงการทดสอบพันธุ์สุกรกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สภาวิจัย 0 1 0 0