Person Image

  Education

  • วท.บ.(สัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2521
  • วท.ม.(สัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2523

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2010 การศึกษาผลการเสริมใบเตยหอมในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพของนกกระทาญี่ปุ่นช่วงอายุต่าง ๆ ภายใต้สภาวะโรงเรือนเปิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ และในบางพื้นที่ของสถานีวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันเส้นสะอาดสำหรับผลิตอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ และในบางพื้นที่ของสถานีวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันเส้นสะอาดสำหรับผลิตอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 1 10 0 0
  2010 การศึกษาการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้น้สกัดมูลสุกร หัวหน้าโครงการ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก. 0 1 0 0
  2010 โครงการ"ศึกษาปริมาณ E.coli,Lacid bacteria และ Salmonella ในน้ำสกัดมูลสุกร หัวหน้าโครงการ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก. 0 3 0 0
  2010 ผลของการใช้มันสำปะหลังและใบมันสำปะหลังเป็นอาหารต่อคุณภาพไข่และสมรรถภาพการผลิตในไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาผลของการใช้มูลโคนมต่อผลผลิตและต้นทุนการผลิตหญ้าแพงโกล่า ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ประสิทธิภาพสูงสำหรับพืชเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 4 0 0
  2009 การเปรียบเทียบผลของอาหารสำเร็จรูปกับอาหารสดต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และอัตราการเพาะฟักของแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vanamei) หัวหน้าโครงการ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. 1 0 0 0
  2009 การศึกษาความต้องการโภชนะของปลาดุกลูกผสม หัวหน้าโครงการ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. 0 0 0 0
  2009 โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ประสิทธิภาพสูงสำหรับพืชเศรษกิจ 1.1การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ กำแพงแสน 0 0 0 0
  2009 การศึกษาผลของการใช้ใบเตยหอมต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพของไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 0 0 0 0
  2009 ผลของอาหารอัดเม็ดต่อคุณภาพไข่ในไก่ไข่ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. 0 1 0 0
  2009 วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารและคุณภาพอาหารไก่ไข่ เพื่อปรับปรุงสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และลดต้นทุนอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 36 Project 0 9 0 0
  2020 ผลการเสริมผลิตภัณฑ์กลุ่มอลูมิโนซิลิเกตในวัสดุรองพื้นและในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิต การเกิดฝ่าเท้าอักเสบ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ที่ปรึกษาโครงการ บริษัทเคมเฮาส์จำกัด 0 0 0 0
  2017 ระยะเวลาการเก็บรักษาถั่วอบไขมันเต็มชนิดกะเทาะเปลือก และไม่กะเทาะเปลือก ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2016 การศึกษาคุณภาพของเลซิตินที่อายุการเก็บต่างๆ กัน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2015 โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์กากตะกอนจากระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ของโรงงานผลิตเอทานอลสำหรับการผลิตวัสดุปรับปรุงดินและปุ๋ยอินทรีย์สำหรับพืช หัวหน้าโครงการ บริษัท ดี.เอ. รีเซิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด (D.A. Research Center Co., Ltd.) 0 0 0 0
  2013 ผลของการใช้ผงไผ่หมักในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ หัวหน้าโครงการ บริษัท นิโตโม จำกัด 0 1 0 0
  2013 การทดสอบอาหารไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2013 การศึกษาองค์ประกอบทางโภชนะ คุณภาพและปริมาณจุลินทรีย์ของผงไผ่หมัก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท นิโตโม จำกัด 0 1 0 0
  2013 ผลการเสริมผงใบไผ่หมักต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และระบบภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท นิโตโม จำกัด 0 0 0 0
  2012 การผลิตอาหารสัตว์และการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ บริษัท เอเชีย พลัส ฟิค มิลล์ จำกัด 0 0 0 0
  2012 การศึกษาผลการลดภาษีนำเข้า DDGS ต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาผลการใช้โปรไบโอติกที่คัดเลือกจากมูลสุกรต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรหย่านม หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2012 ผลการเสริมพรีไบโอติกในอาหารลูกสุกรระยะหย่านม หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2011 Study on Utilization of Pig Farm Waste หัวหน้าโครงการ บริษัท เฟื่องสิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 0 0 0 0
  2011 ศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองชนิดต่างๆ เป็นอาหารลูกสุกรหลังหย่านมต่อสมรรถภาพการผลิต ค่าการย่อยได้ของโภชนะ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด 0 0 0 0
  2010 การศึกษาผลการใช้ถั่วเหลืองไขมันเต็มและกากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือกต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่และคุณภาพไข่ไก่ หัวหน้าโครงการ บริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัด 0 0 0 0
  2010 การศึกษาหาค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ของน้ำมันแหล่งต่าง ๆ ในอาหารไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ บริษัทไทยร่วมใจน้ำมันพืชไทย จำกัด 0 0 0 0
  2010 Testing of NS Lactabcillus in Pig Diet ผู้ร่วมวิจัย NIKEN CO., LTD. 0 0 0 0
  2010 โตรงการศึกษาการใช้ของเสียจากฟาร์มสุกรและเพิ่มผลผลิตพืช ผู้ร่วมวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 3 0 0
  2010 โครงการทดสอบอาหารไก่ไข่และอาหารนกกระทา ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2010 การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สุวรรณภูมิ ออร์แกนิค จำกัด 0 0 0 0
  2009 ศึกษาการใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยร่วมกับการปรับเปลี่ยนฤดูปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0
  2009 โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปเมล็ดสบู่ดำ เพื่อการใช้กากเมล็ดสบู่ดำเป็นอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ บริษัทโพรเทคเตอร์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) 0 0 0 0
  2009 โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/2552 หัวหน้าโครงการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2009 Effects of PRIMO 25 Supplementation in Growing – Finishing Pig Diets หัวหน้าโครงการ Vantarion Co., Ltd. 0 0 0 0
  2009 โครงการแปรรูปเมล็ดสบู่ดำเพื่อเป็นอาหารสัตว์- ศึกษาการแปรรูปเมล็ดสบู่ดำเพื่อเป็นอาหารสัตว์- ศึกษาผลของการใช้กากสบู่ดำเนื้อในเป็นอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ บริษัทพรีเชียส์ เอิร์ท จำกัด 0 0 0 0
  2009 โครงการการศึกษาการใช้กากเอทธานอล (DDGS)ในอาหารไก่ไข่ หัวหน้าโครงการ บริษัท ส.ไทยเจริญพร จำกัด 0 0 0 0
  2009 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเสียจากฟาร์มโคและสุกรระดับชุมชน (คลีกนิก) ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2007 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 โครงการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดภาคกลาง หัวหน้าโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2007 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2007 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่1 โครงการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับโคและกระบือในเขตพื้นที่น้ำท่วม ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2006 โครงการศึกษาวิจัยการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 1 0 0
  2001 การส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  1998 การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสุกรรุ่น-ขุน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 2 0 0
  1998 การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์ปีก ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 1 0 0
  1998 การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสุกรแม่พันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  1994 การใช้เยื่อชานอ้อยเป็นอาหารสุกรรุ่น-ขุน ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มน้ำตาลวังขนาย 0 0 0 0