Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2517
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525
  • Ph.D.(Plant Nutration), The University of New England, ออสเตรเลีย, 2537

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 3 0 0
  2009 การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าการวิเคราะห์ดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการเครือข่ายวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักในแปลงข้าวอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 1 0 0
  2010 การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าการวิเคราะห์ดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการเครือข่ายวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักในแปลงข้าวอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 1 0 0
  2002 การจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  1997 การศึกษาการใช้ FERO-grow (7-7-7) และ FERO-D(4-22) เพื่อการปลูกไม้ดอกและผัก หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0
  1996 การศึกษาการใช้ FERO-grow (7-7-7) และ FERO-D(4-22) เพื่อการปลูกไม้ดอกและผัก หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0