Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2521
  • M.S.(Applied Nutrition), The Seameo Regional Graduate Applied Nutsition Course, อินโดเนเซีย, 2530

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 26 Project 18 12 1 0
  2019 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยและขนมกล้วยกึ่งสำเร็จรูป ในพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 ผลของเห็ดตีนแรด (Tricholoma crassum) ต่อระดับ ไขมันในเลือดหนูที่เป็นไขมันในเลือดสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงพันธภาพของเห็ดตีนแรด (Tricholoma crassum) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 ผลของเห็ดตีนแรด (Tricholoma crassum) ต่อระดับน้ำตาลในเลือดหนูทดลองที่เป็นเบาหวาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาน้ำดีจระเข้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 1 0
  2011 ผลของถั่วเหลืองงอกต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2011 คุณภาพโปรตีนของโจ๊กสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การใช้ถั่วพิวเร่ทดแทนไขมันในคุกกี้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การใช้ประโยชน์ของโปรตีนในซุปสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 ฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือดหนูแรทที่บริโภคผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้งสูตรต่าง ๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 การใช้ประโยชน์ของแคลเซียมจากผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมเสริมแคลเซียม ในหนูทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 ศึกษาการใช้ประโยชน์ของโปรตีน และค่า PDCAAS ของผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติ ที่มีข้าวโพดเป็นองค์ประกอบหลัก และเครื่องดื่มธัญชาติที่ผลิตเอง เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การเสริมสร้างฮีโมโกลบินของหนูวิสตาร์ที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหลังจากการบริโภคเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยที่ทำให้แห้งภายใต้ความเย็นจัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 ผลของข้าวอินทรีย์ เปรียบเทียบกับข้าวเคมี ต่อการเจริญเติบโต และคุณค่าทางโภชนาการในหนูทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2006 ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดไก่ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก 1 0 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวทอดสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย โครงการ IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (เงินรายได้ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.) 0 0 0 0
  2006 การศึกษาคุณภาพทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของเห็ดพื้นบ้านและเห็ดเศรษฐกิจบางชนิดในประเทศไทยโดยทดสอบเปรียบเทียบใน 2 วิธี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2002 ผลของอาหารเพื่อสุขภาพจากธัญพืชและวุ้นนำมะพร้าวต่อระดับไขมันในเลือดผู้ป่วย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2002 การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบฃองศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2001 ผลของนำกะทิไขมันตำต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2001 การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 0 1 0 0
  1999 ผลของนำมันปลาจากปลาป่นนอร์เวย์ต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  1998 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของปลากดเหลือง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 1 0 0 0
  1997 การประเมินค่าโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดหนูทดลอง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  1997 ผลของอาหารที่มีใยอาหารสูงต่อการประเมินคุณค่าทางโภชนาการในหนูทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  1996 การใช้ไขมันเทียม OATRIM ในการทำขนมอบและขนมไทย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 32 Project 7 4 5 0
  2018 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตซุปผงกึ่งสำเร็จรูปสำหรับแม่ให้นมบุตรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์และส่งเสริมอาชีพชุมชนตำบลโทประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 2 0
  2012 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0
  2012 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเลือดจระเข้พันธุ์ไทย (ปี 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูป ชนิดผง โดยใช้ Twin Screw Extruder ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2010 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุจากข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และธัญพืช หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 1 0
  2010 การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจากถั่ว 5 สี สำหรับผู้สูงวัยด้วยกรรมวิธีเอ็กซ์ทรูชั่น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพคาว - หวาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับเด็กวัยเรียน จากข้าวกล้องงอก ธัญพืช และผลผลิตทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพคาว-หวาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับเด็กวัยเรียนจากข้าวกล้องงอก ธัญพืช และผลผลิตทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 2 1 0
  2008 การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย ศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำหมักยอ และเครื่องดื่มน้ำยอ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 โครงการบูรณาการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย โครงการย่อยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการผลิตอาหารสุขภาพจากสมุนไพรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 โครงการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย/ โครงการวิจัยย่อยที่ 4 : การวิจัยและพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากสมุนไพรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหล่งชาติ 0 0 0 0
  2003 การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยด้วยข้าวกล้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (โครงการย่อยการวิจัยเกี่ยวกับข้าวและการวิจัยเกี่ยวกับอุตาสาหกรรมอาหาร) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 1 0
  2002 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2002 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีปริมารฟินอลทั้งหมดของสารฟลาโวนอยด์บางชนิดของผลไม้เขตหนาวนำเข้าเพื่อเปรียบเทียบกับผลไม้ที่ผลิตโดยมูลนิธิโครงการหลวง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิิโครงการหลวง 0 0 0 0
  1998 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของปลาผงจากนอร์เวย์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์ 0 0 0 0
  1998 การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวโดยใช้ปลาผง ผู้ร่วมวิจัย โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์ 0 0 0 0
  1997 การทดสอบความปลอดภัยของปลาผงจากนอร์เวย์ หัวหน้าโครงการ โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์ 0 0 0 0
  1997 การศึกษาคุณค่าทางดภชนาการของปลาผงจากนอร์เวย์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์ 0 0 0 0
  1997 การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวโดยใช้ปลาผง ผู้ร่วมวิจัย โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์ 0 0 0 0
  1997 การประเมินระดับไขมันในเลือดหนูทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีใยอาหารสูงจากธัญพืชและวุ้นนำมะพร้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  1993 การทำก๋วยเตี๋ยวเสริมแป้งเมล็ดฝ้ายไร้ต่อมพิษ ผู้ร่วมวิจัย IRCT/CIRAD 0 0 0 0
  1993 การทำก๋วยเตี๋ยวเสริมแป้งเมล็ดฝ้ายไร้ต่อมพิษ ผู้ร่วมวิจัย IRCT/CIRAD 0 0 0 0
  1993 ข้าวเกรียบเสริมแป้งเมล็ดฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย IRCT/CIRAD 0 0 0 0
  1993 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่โดยใช้แป้งเมล็ดฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย IRCT/CIRAD 0 0 0 0
  1993 การปรับปรุงคุณภาพอาหารไทยโดยใช้แป้งเมล็ดฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย IRCT/CIRAD 0 0 0 0
  1993 การทำอาหารกินเล่นจากแป้งเมล็ดฝ้าย โดยใช้เครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์และทดสอบการยอมรับ ผู้ร่วมวิจัย IRCT/CIRAD 0 0 0 0
  1992 การทดสอบความปลอดภัยของสาหร่ายเกรียวทองไทยที่ทำแห้งโดยวิธีตากแดด ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 0 0 0 0
  1992 การเผยแพร่อาหารเสริมคุณค่าราคาถูกโดยใช้เทมเป้จากกากนมถั่วเหลืองในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย UNU 0 0 0 0
  1991 การเผยแพร่อาหารเสริมคุณค่าราคาถูกโดยใช้เทมเบ้จากกากนมถั่วเหลืองในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย IRCT/CIRAD 0 0 0 0