Person Image

  Education

  • สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2524
  • ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2525
  • Doctor Medicinae Veterinariae(สัตวแพทยศาสตร์), Die Tierarztliche Hochschuie Hannover, เยอรมัน, 2538

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 4 4 1 0
  2013 ปริมาณกรดเฟอรูลิกและบทบาททางเภสัชศาสตร์ของเมล็ดข้าวโพด 3 สายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การพัฒนาตลาดทางเลือกเพื่อสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 การประเมินความปลอดภัยและวิเคราะห์คุณสมบัติในการเสริมสร้างสุขภาพของเครื่องดื่มล้างพิษที่ผลิตจากขมิ้น รางจืด และอินนูลิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2009 การใช้ประโยชน์ของแคลเซียมจากผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมเสริมแคลเซียม ในหนูทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาเครื่องดื่มล้างพิษจากขมิ้น รางจืดและอินนูลิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยของเปลือกผลปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวทอดสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย โครงการ IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (เงินรายได้ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.) 0 0 0 0
  2001 ผลของนำกะทิไขมันตำต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  1997 การประเมินค่าโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดหนูทดลอง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 5 6 1 0
  2012 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0
  2012 การพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิตการพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
  2010 การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร ภายใต้แผนงานวิจัย การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนพื้นที่น้ำหนาวโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ต. น้ำหนาว และ ต. โคกมน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม 0 0 0 0
  2009 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 2 1 0
  2008 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางโภขนาการกับอัจฉริยภาพทางการกีฬาของนักกีฬาไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  1998 การทดสอบความปลอดภัยของปลาผงจากนอร์เวย์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์ 0 0 0 0
  1997 การทดสอบความปลอดภัยของปลาผงจากนอร์เวย์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์ 0 0 0 0