Person Image

Administration

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  • -, -, ไทย, -

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 2 0 0
2005 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะพัฒนาวัคซีนเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 6 5 0 0
2011 การเปรียบเทียบการสอบปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์และการใช้สไลด์ PowerPoint ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2007 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลในการตรวจสอบและจำแนกเชื้อเลปโตสไปราโดยใช้ยีนของกลุ่มโปรตีนที่มีส่วน Leucine-rich repeat ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2007 การศึกษาคุณสมบัติของสมุนไพรหนุมานประสานกายต่อการกระตุ้นกระบวนการหายของแผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2006 การตรวจสอบการเป็นแหล่งรังโรค Leptospira ในโคและความสัมพันธ์ของวิการในไตกับการปล่อยจุลชีพในปัสสาวะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 แผนควบคุมการระบาด และป้องกันการเป็นแหล่งรังโรคของเชื้อ Leptospira ในโค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การปรับสูตรอาหารโคนมเพื่อลดโอกาส และ/หรือ ยับยั้งการเป็นแหล่งรังโรคของจุลชีพ Leptospira ในโคนมระยะใกล้คลอด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ผลของการเป็นแหล่งรังโรคเลปโตสไปโรซีสในโคนมต่อคุณภาพสุขภาพโคนมและอุบัติการณ์การเป็นโรคในคนในเขตพื้นที่เลี้ยงโคนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษามหกายวิภาค และจุลกายวิภาคของลิ่น ชวา (Manis javanica) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2006 โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นจำลองผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อใช้เป็นหุ่นฝึกหัดทางการแพทย์สัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 3 2 0 0
2017 การกระตุ้นภูมิคุ้มกันเลปโตสไปราในสุกรด้วยรีคอมบิแนนท์โปรตีน KU_Sej_LRR_2012 ผลิตจากระบบนวัตกรรมการแสดงออกแบบไร้สารปฏิชีวนะในแบคทีเรียกรดแลคติค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2016 ตัวบ่งชี้ชีวภาพระบุการสัมผัสใยหินไครโซไทล์ในประชากรกลุ่มเสี่ยงในอุตสาหกรรมไทยที่ใช้ใยหินไครโซไทล์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
2004 การตรวจสอบการเป็นแหล่งรับโรคของเชื้อ Leptospira ในโคและความสัมพันธ์ของวิการในไตกับการปล่อยจุลชีพในปัสสาวะ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2002 การแสดงออกของ Calcium-sensing Receptor (CaSR) ในเนื้อเยื่อเต้านมของวัวนมระหว่างช่วงใกล้คลอดและหลังคลอด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. 1 0 0 0
2001 การแสดงออกของ Calcium-Sensing Receptor (CaSR) ในเนื้อเยื่อเต้านมของวัวนมระหว่างช่วงใกล้คลอดและหลังคลอด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2001 การแสดงออกของ Calcium-sensing Receptor (CaSR) ในเนื้อเยื่อเต้านมของวัวนมระหว่างช่วงใกล้คลอดและหลังคลอด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. 1 0 0 0