โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 4 0 0
2019 การสังเคราะห์สารอนุพันธ์ของ 4-ไทเอโซลิดิโนนและอนุพันธ์ของ 2-อะเซทิดิโนนของสารไซยาโนไพริดีนคาเฟอีน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดใหญ่2009 H1N1 (Tamifphosphor) จากน้ำตาลแมนโนสและไรโบส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การศึกษากลไกการยับยั้งเอนไซม์ Human Topoisomerase II โดยสารกลุ่ม rhinacanthins และ napthoquinone esters เพื่อใช้เป็นยาต้านมะเร็ง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก(Oseltamivir) จากน้ำตาลแมนโนส และ อะราบิโนส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2007 การใช้ขมิ้นชันร่วมกับฟ้าทลายโจรในอาหารปลาดุกลูกผสมต่อการเติบโต การจับกินเชื้อโรค และสีในเนื้อปลา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 ผลของการเสริมกากขมิ้นชันในอาหารกุ้งก้ามกรามต่อสมรรถภาพการผลิต และสีในผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 13 13 0 0
2010 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก(Oseltamivir) วิธีใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2009 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก(Oseltamivir) จากน้ำตาลแมนโนส และ อะราบิโนส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2008 การกระตุ้นการเกิดยางไม้ที่มีกลิ่นหอมของไม้กฤษณา (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) กับเชื้อราและสารเคมี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาวิธีการทำให้เกิดสารหอมในไม้กฤษณาในปริมาณสูงทุกแหล่งปลูกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2007 การพัฒนาแพทชูลีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสุวคนธบำบัด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การพัฒนาขบวนการสกัดและควบคุมคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสุวคนธบำบัด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรขมิ้นชันแบบครบวงจรเพื่อสู่อุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
2007 การวิจัยและพัฒนาการสกัด การแยกสารเคอคูมินอยด์และน้ำมันขมิ้นจากขมิ้นชัน (Curcuma longa) และการพัฒนาการเปลี่ยนสารเคอคูมินอยด์ (Curciminoids) ไปเป็นเตตระไฮโดรเคอร์คูมินอยด์ (Tetrahydrocurcuminoids, THCs) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 ผลการเสริมกากขมิ้นชันในไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2007 การใช้สารสกัดจากขมิ้นชันกับกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2007 การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราที่ก่อโรคในปลาจากสารออกฤทธิ์ที่แยกจากขมิ้นชันในห้องปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2007 การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคอร์คูมินอยด์จากขมิ้นชันต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคในกุ้งและไก่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2007 ผลของการเสริมสารสกัดขมิ้นชันในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรในระยะรุ่น-ขุน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 ผลของการใช้กากขมิ้นชันในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรในระยะหลังหย่านม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การพัฒนาตำรับยาสมุนไพรขมิ้นชันเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทดแทนสารปฏิชีวนะในไก่กระทง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 1 5 0 0
2009 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการจัดทำมาตรฐานและการใช้ประโยชน์สารหอมกฤษณาในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2009 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการแสงสยาม ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2009 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก (Oseltamivir) จากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว และกรดทาทาลิก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 5 0 0
2008 อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานผสมสารสกัดจากบอระเพ็ด หัวหน้าโครงการ สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติและบ ริษัท เสริมพิสิทธิ์ จำกัด 0 0 0 0
2008 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก(Oseltamivir) จากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว และ กรดทาทาลิก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2006 การสังเคราะห์สารยับยั้งเซลล์มะเร็ง OSW-1 โดยปฏิกิริยา McMurry Coupling ภายในโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2005 การพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรขมิ้นชัน และย่านพาโหมในการต่อต้านเชื้อไข้หวัดนก (Avian Influenza H5N1) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2002 การสังเคราะห์สารสเตียรอยด์ซึ่งมีหมู่ไฮดรอกซิลฟังชั่นที่ตำแหน่งคาร์บอน 3,16 และ 20 ซึ่งแยกได้จากสิ่งมีชีวิตจากทะเล และการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2001 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย ทบวงมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
1998 การสกัด การแยก และการทดสอบสารที่มีผลในการลดความดันโลหิตจากบอระเพ็ด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1998 การสกัด การแยก การทดสอบ สารที่มีผลในการลดความดันโลหิตและผลที่มีกล้ามเนื้อหัวใจจากบอระเพ็ด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1998 การสังเคราะห์ยาไตรแอมซิโนโลนจากสเตียรอยด์สกัดได้จากป่านศรนารายณ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1997 การสกัด การแยก และการทดสอบสารที่มีผลในการลดความดันโลหิตจากบอระเพ็ด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1996 การสังเคราะห์ยาเบต้าเมธาโซนจากสเตียรอยด์ที่แยกได้จากวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมป่านศรนารายณ์ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 0 0 0 0