Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2516
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2520

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 32 Project 1 20 0 0
  2015 การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากผลพลับให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากผลพลับให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ผลของ Micro-Climate ที่มีต่อการพัฒนาและคุณภาพของพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L. cv Xichu) ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์พลับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ผลของ Micro-Climate ที่มีต่อการพัฒนาและคุณภาพของพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L. cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การปรับปรุงพันธุ์พลับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน : 1. ผลิตภัณฑ์แผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นในรองเท้า 2. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นเท้า ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 ผลของ Micro-Climate ที่มีต่อการพัฒนาและคุณภาพของพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L. cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การใช้ต้นตอกลางเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพพลับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L., cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การปรับปรุงพันธุ์พลับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ผลของ Micro-Climate ที่มีต่อการพัฒนาและคุณภาพ ของพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L. cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การใช้ต้นตอกลางเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพพลับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L., cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2009 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (D x P) และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมแก่เกษตรกร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์เสาวรสรับประทานสดและอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การวิจัยและพัฒนาการผลิตองุ่นและการทำไวน์ในเชิงการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปลูกพืช กับระบบนิเวศเกษตรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การติดตามผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลับบนพื้นที่สูง ของจังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (D x P) และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมแก่เกษตรกร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การวิจัยและพัฒนาการผลิตองุ่นและการทำไวน์ในเชิงการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปลูกพืช กับระบบนิเวศเกษตรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การปลูกเปรียบเทียบพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของพืช Jerusalem Artichoke ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (D x P) และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมแก่เกษตรกร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การขยายพันธุ์ต้น Tea Tree โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การวิจัยและพัฒนาการผลิตองุ่นและการทำไวน์ในเชิงการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการพัฒนาระบบเกษตรที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การวิจัยและพัฒนาการปลูกไผ่เพื่อการผลิตหน่อไม้และการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 9 0 0
  2006 การศึกษาวิจัยเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและการพัฒนาชุมชนชนบทอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน หัวหน้าโครงการ
  ผู้ประสานงาน
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 5 14 1 0
  2013 ศักยภาพของการปลูกพลับหวาน ( Diospyros kaki L., non-astringent persimmon )ในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การสร้างมูลค่าจากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน : 1. ผลิตภัณฑ์แผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นในรองเท้า 2. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นเท้า ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
  2012 การใช้ต้นตอกลางเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพพลับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับพลับพันธุ์ซิชู (Diospyros kaki L., cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การวิจัยและพัฒนาการผลิตองุ่นและการทำไวน์ในเชิงการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การปลูกเปรียบเทียบพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของพืช Jerusalem Artichoke ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากใบทีทรีในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในพืชในระดับห้องปฏิบัติการ ที่ปรึกษาโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2009 การศึกษาการปลูกไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2008 การขยายพันธุ์ต้น Tea Tree โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและวัสดุปลูกที่มีผลต่อการผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การใช้หลังคาพลาสติกในการผลิตองุ่นพันธุ์รับประทานสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการพัฒนาระบบเกษตรที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การวิจัยและพัฒนาการปลูกไผ่เพื่อการผลิตหน่อไม้และการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การศึกษาวิจัยเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและการพัฒนาชุมชนชนบทอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน หัวหน้าโครงการ
  ผู้ประสานงาน
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกพลับอย่างเป็นการค้าในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2006 การทดสอบสายพันธุ์พลับในพื้นที่ที่มีความสูงระดับต่าง ๆ กันของจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนากาปลูกพลับอย่างเป็นการค้าในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  1999 โครงการวิจัยพืช หัวหน้าโครงการ งบพัฒนาเกษตรที่สูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 0 0 0
  2006 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพลับในเขตพื้นที่สูงเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ เลย และพิษณุโลก หัวหน้าโครงการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 0 0 0 0
  2002 สภาวะน้ำในต้นไม้ผลสกุล Pronos บางขนิด ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2000 ผลของการใช้ชนิดและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของพืชพันธุ์ EarliGrande หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  1999 ผลของการใช้ชนิดและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการผลผลิตของพืช หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  1999 การปลูกไม้ผลในโรงเรียน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  1998 การใช้ชนิดและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของพืชพันธุ์ EarliGrande หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  1998 การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการปลูกส้มบนที่สูง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  1992 การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตเกษตรวิกฤติ ผู้ร่วมวิจัย กปร. 0 0 0 0