Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2520
  • M.Sc. (Agriculture) , The University of Western Australia, ออสเตรเลีย, 2532

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 1 8 0 0
  2011 งานวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน สำหรับการผลิตข้าวโพดแบบเกษตรอินทรีย์ : การผลิตปุ๋ยพืชสดที่ประกันประสิทธิผล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดและผลกระทบต่อสมบัติของดินโดยการประยุกต์ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี และปุ๋ยเคมีเพื่อระบบเกษตรยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 งานวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน สำหรับการผลิตข้าวโพดแบบเกษตรอินทรีย์ : การผลิตปุ๋ยพืชสดที่ประกันประสิทธิผล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดและผลกระทบต่อสมบัติของดินโดยการประยุกต์ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี และปุ๋ยเคมีเพื่อระบบเกษตรยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 งานวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน สำหรับการผลิตข้าวโพดแบบเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การใช้กากเมล็ดสบู่ดำเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวานฝักสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาวิธีวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเพื่อประเมินความงอกในสภาพไร่ และการศึกษาการใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ในการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 งานวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน สำหรับการผลิตข้าวโพดแบบเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2007 การศึกษาวิธีวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อประเมินความงอกในสภาพไร่และศึกษาการใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ในการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การใช้กากเมล็ดสบู่ดำเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวานฝักสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาการผลิตข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนเกษตรอินทรีย์โดยการประยุกต์เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และอินทรียวัตถุชนิดต่าง ๆ แบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาระบบการจัดการดินสำหรับการเพาะปลูกข้าวโพดอย่างยั่งยืน โดยลดการไถพรวน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากข้าวโพดและข้าวฟ่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การปลูกไมยราบไร้หนามแซมข้าวโพดหวานเพื่อเพิ่มผลผลิตฝักสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวที่ต้นพ่อและแม่ออกดอกไม่พร้อมกันเพื่อประสิทธิภาพในการผสมเกสรให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงและศึกษาวิธีวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเพื่อประเมินความงอกในสภาพไร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 3 4 0 0
  2014 การพัฒนาระบบการจัดการดินเพื่อเพื่อผลิตภาพของดิน ในการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดในชุดดินสีคิ้ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 งานวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน สำหรับการผลิตข้าวโพดแบบเกษตรอินทรีย์ : การผลิตปุ๋ยพืชสดที่ประกันประสิทธิผล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดและผลกระทบต่อสมบัติของดินโดยการประยุกต์ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี และปุ๋ยเคมีเพื่อระบบเกษตรยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2009 งานวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน สำหรับการผลิตข้าวโพดแบบเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การใช้กากเมล็ดสบู่ดำเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวานฝักสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาการผลิตข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนเกษตรอินทรีย์โดยการประยุกต์เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และอินทรียวัตถุชนิดต่าง ๆ แบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำเพื่อเพิ่มผลผลิตจากพันธุ์ที่คัดเลือก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 1 0 0
  2013 การทดสอบพันธุ์สบู่ดำคัดเลือกที่ตอบสนองต่อ Benzyladenine ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2013 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำในแปลงสาธิตสบู่ดำ จ.นครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
  2011 การทดลองประสิทธิภาพการใช้งานปุ๋ยอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2001 สารปรับปรุงดินในข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ประยุกต์ดินและน้ำ จำกัด (ซาว่า) 0 0 0 0
  1999 การศึกษาการใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยและปรับปรุงดินในการเพิ่มผลผลิตพืช หัวหน้าโครงการ บริษัท กรีนลีฟส์ จำกัด 0 0 0 0