โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 2 0 0
2023 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอม ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย:วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2011 การคัดเลือกและการพัฒนาเซลล์เอกลักษณ์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายเพื่อการผลิตเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 เมตาจีโนมิคส์ของจุลินทรีย์ดินเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการเกษตรอุตสาหกรรม และการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนางานวิจัยสู่ภาคการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนางานวิจัยสู่ภาคการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 เทคนิคด้านชีวโมเลกุลเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 10 16 2 0
2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากน้ำมันจระเข้พันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากน้ำมันจระเข้พันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 0 0 0
2017 การทำให้เกิดโรคของเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสหนอนกระทู้ผักต่อหนอนกระทู้หอม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ผงมะพร้าวน้ำหอม” เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเนื้อจระเข้พันธุ์ไทย ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 1 1 0 0
2014 ผลของเชื้อกรานูโลไวรัสต่อการเข้าทำลายหนอนกระทู้ผักของเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2012 การคัดเลือกและการพัฒนาเซลล์เอกลักษณ์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายเพื่อการผลิตเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2011 การพัฒนาน้ำดีจระเข้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 1 0
2010 ปัจจัยการเจริญเติบโตชนิดใหม่ในเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 1 0
2009 เมตาจีโนมิคส์ของจุลินทรีย์ดินเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการเกษตรอุตสาหกรรม และการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 เทคนิคด้านชีวโมเลกุลเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การประยุกต์ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงของแมลงเพื่องานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 6 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 13 22 2 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “Co Co for Life : เนื้อมะพร้าวน้ำหอมแผ่นกรอบ” ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซี.เอส.จี. โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 2 0
2015 พิษเรื้อรังของผลิตภัณฑ์ดีจระเข้ ในหนูสพราคดอล์เลย์แรท ผู้ร่วมวิจัย ห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิไทย 0 0 0 0
2015 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงงูไทยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
2013 พิษวิทยาระดับเฉียบพลัน กึ่งเรื้อรัง และเรื้อรัง ของผลิตภัณฑ์ดีจระเข้ ในหนูสพราคดอล์เลย์แรท ผู้ร่วมวิจัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย 2 0 0 0
2012 พิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และพิษเรื้อรังของผลิตภัณฑ์น้ำดีจระเข้ในหนูสปาร์คดอเลย์. ผู้ร่วมวิจัย หจก.วานิไทย 0 4 0 0
2012 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0
2012 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเลือดจระเข้พันธุ์ไทย (ปี 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2012 การพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิตการพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
2008 การพัฒนาเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสเพื่อใช้ในการกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 6 0 0
2007 ความหลากหลายของเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสของหนอนไหมในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2006 การพัฒนาเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสเพื่อใช้ในการกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย หัวหน้าโครงการ NRCT-JSPS 2 5 0 0
2004 การศึกษากลไกการควบคุมการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของเซลล์เจ้าบ้านด้วยเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 1 1 0 0
2000 การคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่เพื่อการส่งออก โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
1999 การพัฒนาการใช้เชื้อ Bacillus thuringiensis ในการสร้างฝ้ายจำลองพันธุ์ต้านทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0