โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 1 0 0
2007 การศึกษาการผลิต nutrient base จากวัสดุเหลือใช้จากผลปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยของเปลือกผลปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตและคุณค่าทางอาหารของน้ำชีวจิตสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 0 0 0 0
2011 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยและเผือก ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
2010 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วย ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
2009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จมูกข้าวกล้อง น้ำข้าวกล้อง และไส้กรอกสมุนไพร หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
2008 การพัฒนาคุณภาพกล้วยอบและขนุนทอด ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
2006 การพัฒนาคุณภาพกาแฟและน้ำผลไม้ หัวหน้าโครงการ มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 0 0 0 0
2005 การศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผลไม้และผักดองแห้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
2004 การยืดอายุการเก็บของขนมเปี๊ยะ ผู้ร่วมวิจัย มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 0 0 0 0
2002 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดและถ่ายทอกเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ประชาชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา 0 0 0 0
1997 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1997 การศึกษาวิธีวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิคและกรดซอร์บิกในน้ำผลไม้ และเครื่องดื่มโดยการใช้ HPLC ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
1996 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)