Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2513
  • M.S. (Food Science), Cornell Univercity, U.S.A., 2519

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวหมาก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2009 ความหลากหลายของปริมาณโฟเลทจากยีสต์ขนมปังและบริวเวอร์ยีสต์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  1999 การตรวจหาและตรวจนับเชื้อ Stap Aureus ที่มีจำนวนน้อย โดยเปรียบเทียบ Enrichment Media ชนิดต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2005 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรนักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาจุลชีววิทยา หัวหน้าโครงการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 0 0 0 0
  2004 การศึกษษความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยในภาพรวม ผู้ร่วมวิจัย สถาบันคลังสมองของชาติ 0 0 0 0
  2003 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวแดง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และบริษัทอดินพ จำกัด 0 0 0 0