Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • วท.ม.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 3 0 0
  2008 การผลิตบะหมี่ญี่ปุ่นจากแป้งและสตาร์ชมันเทศสีส้ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากแป้งมันเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าจากข้าวที่มีธาตุเหล็กสูงและเสริมธาตุเหล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 0 0 0 0
  2005 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงจากข้าว หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากข้าวที่มีธาตุเหล็กสูงและเสริมธาตุเหล็ก หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงจากข้าว หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
  1993 การใช้ประโยชน์ของแป้งเมล็ดฝ้ายไร้ต่อมพิษในเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย IRCT/CIRAD 0 0 0 0
  1992 การวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อการตรวจสอบคุณภาพและการสกัดแป้งของมันเทศพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ International Potato Center 0 0 0 0
  1992 การทำแป้งมันเทศจากมันเทศอบแห้งเพื่อใช้ทำสแนค หัวหน้าโครงการ International Potato Center 0 0 0 0
  1992 การทำบะหมี่จากการผสมแป้งมันเทศและสตรัชจากมันเทศ หัวหน้าโครงการ International Potato Center 0 0 0 0
  1992 ขบวนการผลิตเฟรนช์ฟรายด์จากมันเทศ หัวหน้าโครงการ International Potato Center 0 0 0 0
  1992 การทำสแนคจากแป้งมันเทศโดยเครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์และทดสอบการยอมรับ ผู้ร่วมวิจัย International Potato Center 0 0 0 0