Person Image

  Education

  • Ph.D.(Nutrition & Food Science ), Auburn University, United States of America

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2006 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารพื้นบ้าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 3 2 0 0
  2015 การประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืนทางด้านอาหารและโภชนาการ: กรณีศึกษาสถานีวิจัยดอยปุยและสถานีวิจัยปากช่อง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกลุ่มวิจัยและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้กรอบของโครงสร้างการเสริมสร้างความโดดเด่นและความยั่งยืนของกลุ่มวิจัยและวิชาการ คณะเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งใยอาหารสูงจากข้าวเหนียวลืมผัวและแก่นตะวัน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การเปรียบเทียบความรู้ ภาวะโภชนาการ และแบบแผนการบริโภคอาหาร ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนำตาลได้กับที่ควบคุมระดับนำตาลไม่ได้ ที่เข้ารับบริการคลินิคเบาหวาน โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2008 ภูมิปัญญาอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับแม่ระหว่างให้นมบุตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารพื้นบ้าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 สารต้านออกซิเดชันและคุณค่าทางโภชนาการของผลไม้ไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 8 6 0 0
  2016 การผลิตสีธรรมชาติสำเร็จรูปจากพืชให้สีของไทย และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมไทยกึ่งสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
  2014 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไทยของกลุ่มท่องเที่ยว Active Beach เพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาไอศกรีมสมุนไพรที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำและไขมันต่ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 0 0 0
  2012 การจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 3 0 0
  2012 การประชาสัมพันธ์คุณค่าเชิงสุขภาพของอาหารไทยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2009 โครงการภูมิปัญญาอาหารจากข้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2007 โครงการการจัดพิมพ์หนังสือคู่มืออาหารและโภชนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2007 การพัฒนาขนมไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีพลังงานต่ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลไม้แห้งของชุมชนในจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2003 การพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 0 0 0 0
  2003 มาตรฐานกล้วยน้ำว้าแผ่นอบ ผู้ร่วมวิจัย มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 0 0 0 0