Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • วท.ม.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • Ph.D.(Food Science), Kagawa Unversity, JAPAN

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 7 0 0
  2009 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยวิธีทางกายภาพและชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยวิธีทางกายภาพและชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
  2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวหมาก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การย่อยได้ของแป้งและค่าไกลซีมิกของข้าวชนิดต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 7 5 0 0
  2020 การใช้ประโยชน์งานวิจัยอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นภูเก็ตเพื่อสนับสนุนการเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารภูเก็ต ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก ที่ปรึกษาโครงการ เงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557 0 0 0 0
  2011 การ identification และ การ quantity สารต้านอนุมูลอิสระในข้าวมีสี และผลกระทบจากกระบวนการทำอาหารด้วยการวิเคราะห์จาก high performance liquid chromatography ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยวิธีทางกายภาพและชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 การผลิตถั่วป่นอนามัยและปลอดภัยสำหรับอาหารไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การสกัดสาร Antioxidant จากรำข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปของ Food Additive ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 ผลของข้าวอินทรีย์ เปรียบเทียบกับข้าวเคมี ต่อการเจริญเติบโต และคุณค่าทางโภชนาการในหนูทดลอง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2007 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมโฟมล้างหน้าและสบู่ก้อนใสผสมน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากแพทชูรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การพัฒนาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กชนิดเส้นตรงจากแป้งข้าวโม่ผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์หน่อไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภค ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดไก่ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก 1 0 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูลจากสตาร์ชข้าวเพื่อใช้เป็นสารกักเก็บกลิ่นรส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  1999 ผลของการใช้แป้งผสมต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี กายภาพและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของเส้นหมี่ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  1999 การยืดอายุการเก็บก๋วยเตี๋ยวสดโดยใช้เทคนิคทางภาชนะบรรจุ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 57 Project 20 14 10 0
  2018 การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารไทยฮาลาลและอาหารไทยมังสวิรัติสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุและผู้นับถือศาสนาอิสลาม ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 0 0 0 0
  2018 การสร้างฐานข้อมูลในการกำหนดอัตลักษณ์ของเแป้งข้าวที่เหมาะสมสำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บางชนิด ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาสื่อเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 0 0 0
  2016 การพัฒนาสื่อเพื่อการถ่ายทอดความรู้และการประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ตลาดโลก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 2 0 0
  2016 นวัตกรรมเครื่องดื่มอิมัลชันจากวัตถุดิบไทยสู่ผู้รักสุขภาพและผู้สูงอายุทั่วโลก ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2016 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคนิคการปรุง และ ประกอบอาหารไทยเพื่อสุขภาพทั้งประเทศและต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 1 0
  2016 การพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชั่นและเว็ปไซต์ฐานข้อมูลของอาหารท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2013 นวัตกรรมรสชาติอาหารไทย: ตำรับแกงมัสมั่นและแกงเขียวหวาน ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 โครงการพัฒนานวัตกรรม ชุดตำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2012 การจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 3 0 0
  2012 การประชาสัมพันธ์คุณค่าเชิงสุขภาพของอาหารไทยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2012 การสร้างคุณค่าอาหารไทยท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2010 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Immunoassay เพื่อการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหารในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ MAFF-MORINAGA,JAPAN 2 0 0 0
  2010 การเตรียมผักเพื่อเป็นแหล่งใยอาหาร และเป็นฟังชันนอลฟู้ดส์ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาความปลอดภัยในการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยว หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 0 0 3 0
  2009 การวิจัยและพัฒนาอาหารไทยสุขภาพ การประชาสัมพันธ์ และการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารไทยพร้อมบริโภค และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาหารไทยผ่านอินเตอร์เน็ต หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 2 0
  2009 การประยุกต์ใช้เทคนิคImmunology ในการวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหารสำหรับประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย MAFF-Morinaga 0 0 0 0
  2009 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับข้าวกล้องงอก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 Water soluble polysaccharides หัวหน้าโครงการ JIRCAS 1 0 0 0
  2007 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพ และประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและการประชาสัมพันธ์เพื่อการบริโภคอาหารไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 โครงการต้นแบบวิสาหกิจชุมชุนเพื่อสนับสนุนการแปรรูปพริกไทยแบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2006 การวิจัยอาหารไทยเชิงสุขภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและการทดสอบตลาดอาหารไทยเพื่อครัวไทยสู่ครัวโลก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 คุณค่าทางอาหารของคัพภะข้าวเริ่มงอก ข้าวกล้องเริ่มงอกและการยอมรับของผู้บริโภค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 การพัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลกและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 โครงการย่อย 1 โครงการบริหารโครงการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 โครงการย่อย 6 โครงการการทดสอบตลาดเพื่อธุรกิจอาหารไทยและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกครัวไทยสู่ ครัวโลก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 การพัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลกและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 การทดสอบตลาดเพื่อธุรกิจอาหารไทยและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกครัวไทยสู่ครัวโลก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 การใช้ประโยชน์จากคัพภะและข้าวกล้องงอกเป็นอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 2 0
  2004 โครงการบูรณาการนำร่อง เรื่องการพัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก (ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต การส่งออก และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนครัวไทยสู่โลก (ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 การพัฒนาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ JIRCAS 1 0 2 0
  2004 การพัฒนาสินค้าสหกรณ์สู่มาตรฐาน หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 0 0 0 0
  2004 พัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็ม เพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์โปรตีนและอาหารว่างสุขภาพ เพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย American Soybean Association 1 1 0 0
  2004 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2003 การวิจัยและพัฒนาคุณภาพและโภชนาการของอาหารไทยเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2003 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหลักจากข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (ภายใต้โครงการ : การใช้ประโยชน์จากข้าวในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2003 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวแช่เยือกแข็ง (โครงการย่อย:การพัฒนาก๋วยเตี๋ยวและอาหารหวานของข้าวแช่เยือกแข็ง) หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2003 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ SO2 ในเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่สดและแห้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2003 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ Ochratoxin A ในกลุ่มธัญพืชถั่วเมล็ดและผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2003 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็มเพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์โปรตีนและอาหารว่างสุขภาพ เพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ American Soybean Association 0 0 0 0
  2002 โครงการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบต้นแบบการผลิตพริกไทยดำปลอดเชื้อเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2001 โครงการวิเคราะห์ปัญหาสภาพความเสี่ยงในห่วงโซ่อาหารที่มีต่อผู้บริโภค กลุ่มพืช (ธัญชาติ ถั่ว เมล็ดพืช และผลตภัณฑ์) หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ 0 0 0 0
  2001 Development of Low-input Technology for Reducing Postharvest Losses of Staples in Southeast Asia. หัวหน้าโครงการ Japan International Research Center for Agricultural Science (JIRCAS) 3 1 0 0
  2001 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวเจ้าเพื่อใช้ผลิตก๋วยเตี๋ยว ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3 2 0 0
  1999 การวิจัยเพื่อจัดทำข้อมูลด้านคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ต้มยำกุ้งของไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและสถาบันอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  1999 Development of Rice Noodle Production and Medium Scale Industries. ผู้ร่วมวิจัย The Unnited National University (UNU) 0 0 0 0
  1998 Development of Rice Noodle Production and Quality in Small and Medium Scale Industries. ผู้ร่วมวิจัย UNU 0 0 0 0
  1998 Devellopment of Rice Noodle Production and Quality in Small and Medium Scale Industries. ผู้ร่วมวิจัย UNU 0 0 0 0
  1997 Quality Assurance Systems for Asean Fruits : Fresh and Minimally Processed Durian. ผู้ร่วมวิจัย Asus AID 0 1 0 0
  1997 Quality Assurance Systems for ASEAN Fruits : Fresh and Minimally Processed Durian. ผู้ร่วมวิจัย Aus AID 0 0 0 0
  1997 Quality Assurance Systems for ASEAN Fruits : Fresh and Minimally Proceseed Durian. ผู้ร่วมวิจัย Aus AID 0 0 0 0