Person Image

  Education

  • วท.ด.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • กศ.ม.(ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ไทย
  • กศ.บ.(ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 1 0 0
  2012 การจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรของภาคตะวันออกของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 แนวทางการปรับตัวเชิงบูรณาการจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การปรับตัวเชิงบูรณาการของชุมชนจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 4 3 0 0
  2013 การหาค่าที่ดีที่สุดของตัวแปรนิเวศสรีรวิทยาต้นสักสาหรับแบบจำลอง BIOEM-BGC โดยใช้วิธีการเจเนติกอัลกอลิทึม(GA) ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2012 ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทัศนคติของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 แนวทางการปรับตัวเชิงบูรณาการจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2011 การปรับตัวเชิงบูรณาการของชุมชนจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2008 บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2013 ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศที่จำเป็นต่อการเพิ่มศัยกภาพการพัฒนาการเกษตรภาคตะวันออกภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การประเมินความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคเหนือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าโครงการ กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0