Person Image

  Education

  • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย
  • M.Econ
  • B.Econ.(Hon), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D.(Econ), University of Hawaii, สหรัฐอเมริกา

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 1 0 0
  2007 การวิเคราะห์เศรษฐกิจการบูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าเขาภูหลวง-วังน้ำเขียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การวิเคราะห์เศรษฐกิจการบูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าเขาภูหลวง-วังน้ำเขียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 1 0 0 0
  2017 การประเมินผลกระทบของงานวิจัยด้านปาล์มน้ำมันในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2011 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในสวนกาแฟของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด 0 0 0 0
  2010 การศึกษาประสิทธิภาพตลาดขายส่งและขายปลีกสินค้าพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของมูลนิธิโครงการหลวง และความต้องการพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2009 การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าของโครงการหลวง: การศึกษาสถานภาพการแข่งขันของสินค้าพืชผัก ผลไม้ และกาแฟของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้เขตการค้าเสรี ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2008 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการลดผลกระทบการแก้ไขป้องกันปัญหาและเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี: สินค้าประมง หัวหน้าโครงการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของโครงการหลวง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2008 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคตะวันออก (จันทบุรี) 0 0 0 0
  2007 Strenghening the Capacity in Fisherics Information Grthering for Management (Thailand) หัวหน้าโครงการ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 0 0 0 0
  2007 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 Surveys on contract farming of vegetables and related issues หัวหน้าโครงการ IFPRI 0 0 0 0
  1997 สินค้ายุทธศาสตร์เกษตร : กุ้งกุลาดำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0