Person Image

  Education

  • Ph.D.(Econ.), University of Hawaii, สหรัฐอเมริกา
  • M.A.(Econ.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
  • B.Econ.(Econ.), University of Tasmania , ออสเตรเลีย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่น : กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่น:กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 0 1 0 0
  2018 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2018 โครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2017 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2017 โครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2013 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2011 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและความต้องการผลิตภัณฑ์ CAPPRA ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ซี.เอ.พี.พี.กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2011 การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2004 การจัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน หัวหน้าโครงการ สำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง 0 0 0 0
  2001 การจัดทำต้นแบบของกระบวนการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเดิมและให้การช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ประสบอุทกภัย อ.วังชิ้น จ.แพร่ กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ผ้าทอและผ้าจกพื้นเมือง หัวหน้าโครงการ ทบวงมหาวิทยาลัย 0 0 0 0