Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2513
  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2518

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2016 อุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการกำหนดค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย กรณีศึกษา: อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพยากรณ์อุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศอาเซียนกับประเทศจีน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0