โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2003 การพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรม : การสอนงานด้วย On-the-Job-Training ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ บริษัท แอลแคนนิคเอสยาม จำกัด 0 0 0 0
2003 การพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรม : การสอนงานด้วยเทคนิค หัวหน้าโครงการ บริษัท แอลแคนนิคเอสยาม จำกัด 0 0 0 0
2000 การสำรวจความต้องการแรงงานเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 (การสร้างตัวชี้วัดและวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมการผลิต) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
1996 การติดตามและประเมินผลโครงการการพัฒนาตำบลปี 2539 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1996 การติดตามและประเมินผลโครงการการพัฒนาตำบลปี 2539 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0