Person Image

Administration

Education

  • Ph.D.(Cereal Technology), North Dakota State University, สหรัฐอเมริกา, 2520
  • M.S.(Food Science), Tuskegee University , สหรัฐอเมริกา, 2517
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2514

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 5 7 0 0
2019 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรอินฟิวชันสูญญากาศแห้งแบบใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าของเมล็ดข้าวหอมมะลิ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรอินฟิวชันสูญญากาศแห้งแบบใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าของเมล็ดข้าวหอมมะลิ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรอินฟิวชันสูญญากาศแห้งแบบใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าของเมล็ดข้าวหอมมะลิ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 อิทธิพลของการดัดแปรแป้งด้วยกระบวนการใช้ความร้อนชื้นต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์บะหมี่จากแป้งข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2006 อิทธิพลของการดัดแปรแป้งด้วยกระบวนการใช้ความร้อนชื้นต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์บะหมี่จากแป้งข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การดัดแปรแป้ง/สตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวิธีการอบผสานเนื้อเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ขนมจีนพร้อมบริโภคเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 5 0 0
2006 การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากกากเมล็ดลินินที่ปลูกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลินินที่เหมาะสมและการใช้ประโยชน์จากเมล็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 อิทธิพลของการดัดแปรแป้งด้วยกระบวนการใช้ความร้อนชื้นต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์บะหมี่จากแป้งข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 3 0 0
2014 การสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยข้าวของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวปราศจากกลูเทนจากข้าวเก่า ที่ปรึกษาโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศแห้งนวัตกรรมข้าว 0 1 0 0
2014 การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากรำข้าวสีด้วยสนามไฟฟ้า ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การดัดแปรแป้ง/สตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวิธีการอบผสานเนื้อเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ขนมจีนพร้อมบริโภคเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 สมบัติทางกายภาพ เคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้ง และสตาร์ชจากกล้วยดิบที่มีผลต่อลักษณะของอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 33 Project 13 33 3 0
2018 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการความมั่นคงทางอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 การทำให้รำข้าวคงตัวและการสกัดน้ำมันรำข้าวบีบเย็นที่มีออริซานอลสูงโดยการให้ความร้อยแบบโอห์มมิค ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2015 การพัฒนาแยมข้าวและโยเกิร์ตผสมแยมข้าว ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด 0 0 0 0
2015 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรักษาคุณภาพความหอมของข้าวหอมมะลิมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดแบบยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 0 0 0 0
2013 โครงการวิเคราะห์น้ำมันรำข้าว กากรำข้าวและรำข้าวจากกระบวนการสกัด MED TECH ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2012 การพัฒนาคุณภาพก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่และสดเส้นเล็ก หัวหน้าโครงการ บริษัท สยามพาราไดซ์ ฟู๊ดส์ จำกัด 0 1 0 0
2012 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากข้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 3 0 0
2012 ผลิตภัณฑ์น้ำสลัดน้ำใสจากน้ำมันรำข้าวบีบเย็น ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2012 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากข้าวกล้องธัญพืชที่ได้จากกระบวนการ MED TECH หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดและเกล็ดขนมปังชุบทอด หัวหน้าโครงการ บริษัท สงวนอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด 0 5 0 0
2010 โครงการแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองและผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 1 0 0
2010 เครื่องดื่มชูกำลังและเครื่องดื่มเสริมสารทางเภสัชโภชนาจากน้ำข้าวกล้องเริ่มงอกสีนิล หัวหน้าโครงการ บริษัทสีนิลไรซ์ จำกัด 0 0 0 0
2010 การพัฒนาออนโทโลยี เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2009 การคงคุณภาพตลอดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งสำเร็จรูป (Phase2) หัวหน้าโครงการ เอกชน 0 0 0 0
2009 โครงการจัดทำคู่มือแนะนำการใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์จากธัญชาติประเภทอาหารเส้น หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 0
2009 การพัฒนากระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กและเส้นใหญ่แบบใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 5 0 0
2009 การพัฒนาความปลอดภัยในการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 0 0 3 0
2008 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนการ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1 1 0 0
2008 การคงคุณภาพตลอดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ ภาคเอกชน 1 0 0 0
2006 โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารยุค Mood Comsumption หัวหน้าโครงการ สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา และ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
2006 การวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2006 โครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การเสริมคุณค่าอาหารจากสมุนไพรไทยในอาหารขบเคี้ยวจากข้าวกล้อง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2006 อิทธิพลของสภาวะต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตต่อสมบัติของแป้งและสตาร์ชข้าวฟ่าง ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 1 0 0
2004 การผลิตอาหารว่างปรุงแต่งกลิ่นรสด้วยนมข้าวยาคู (ทุน IPUS) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2004 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนจากข้าวกล้องในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2003 การใช้ประโยชน์จากข้าวในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 10 0 0
2003 กระบวนการผลิตข้าวนึ่งหุงสุกแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 2 1 0 0
2001 การศึกษาสมบัติและโครงสร้างโมเลกุลของสตาร์ชมันสำประหลังดัดแปลงด้วยกรดแล็กทิกร่วมกับคลื่นอัตราไวโอเลตที่มีผลต่อความสามารถในการขยายปริมาตรระหว่างการอบ ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1 0 0 0
2001 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวเจ้าเพื่อใช้ผลิตก๋วยเตี๋ยว ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3 2 0 0
2001 การวิจัยและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรในภาคตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
1999 การจัดทำแผนควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 2 1 0 0
1998 แป้งสำเร็จรูปชนิดใหม่ชุดทอดผลิตภัณฑ์ประมงแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ภายใต้โครงการความร่วมมือแล 0 0 0 0
1993 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ 0 0 0 0