Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • กศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ไทย
  • กศ.บ.(สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 4 5 0 0
  2016 การประเมินสมรรถนะนิสิตชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 0 1 0 0
  2016 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 0 1 0 0
  2015 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้เพื่อจัดแสดงและถ่ายทอดนวัตกรรมทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2015 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
  2015 การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยสำหรับอาหารกลางวัน ของโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ 9 บวร ผู้ร่วมวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2014 การสร้างโปรแกรมพัฒนาด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนด้วยเทคโนโลยีของนิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 ผลการะทบจากการเปิดปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 การศึกษาความพร้อมในการเปิดหลักสูตรและความต้องการการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ที่ปรึกษาโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 โครงการการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2010 โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโณงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2010 การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของครูในเขตภาคกลางตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2010 การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2009 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. กพส. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 6 9 0 0
  2016 แนวปฏิบัติที่ดีและข้อเสนอเชิงนโยบายระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2016 ผลกระทบการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาตามอาเซียน หัวหน้าโครงการ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2016 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกายต้นแบบเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1 3 0 0
  2016 แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2015 การจัดทำแผนปฏิรูปการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0
  2015 การติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรมจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม ปี พ.ศ. 2557 ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2014 การสร้างชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย รัฐบาลญี่ปุ่น 0 0 0 0
  2014 การติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรมจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2014 โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 กลวิธีการส่งเสริมสนับสนุนการนำแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2012 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0
  2012 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1 0 0 0
  2011 การถอดรูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนแบบอย่าง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2011 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 3 0 0
  2011 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2010 การพัฒนารูปแบบการถอดความรู้ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 0 0 0 0
  2010 การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2009 โครงการสร้างเกณฑ์และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนก่อนระดับประถมศึกษา (อายุ 4-6 ปี) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2009 การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 4-6 ปี ผู้ร่วมวิจัย คณะกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันการศึกษา (สสส.) 0 0 0 0
  2005 โครงการพัฒนาแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2 1 0 0