Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2516
  • Ph.D.(Physiology of Lactation), Nagoya University, JAPAN, 2533

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 5 8 0 0
  2007 การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ การตกค้างและระยะปลอดยาของยาซัลฟาไตรเมทโธพริม และ ซัลฟาออร์เมทโธพริม ในกุ้งก้ามกราม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
  2006 การศึกษายาต้านจุลชีพในกุ้งก้ามกราม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 4 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0