Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • ส.ม.(Urban Health), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • Ph.D.(Veterinary Science ), Azabu University , ญี่ปุ่น

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2006 โครงการวิจัยโรคเลปโตสไปโรซีสในสุนัข หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 2 0 0
  2013 โครงการสำรวจโครงกระดูกและประเมินสภาพดีเอ็นเอสุนัขโบราณบ้านเชียง: โครงการนำร่องการศึกษาซากกระดูกโบราณ ที่ปรึกษาโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 โครงการศึกษาสายพันธุ์ต้นแบบสุนัขหลวง ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2006 การสำรวจทางระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของ Campylobacterในไก่แบบครบวงจร จากฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อไก่ในบรรจุภัณฑ์ ด้วยวิธี Amplified Fragment Length Polymorphism ที่ปรึกษาโครงการ กองทุนวิจัยอินเตอร์เว็ท คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0