Person Image

  Education

  • วท.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(สรีรวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 2 0 0
  2005 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะพัฒนาวัคซีนเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 0 0 0
  2002 ผลของไฟโตเอสโตรเจนในกวากเครือขาวต่อระดับโคเลสเตอรอลในไข่แดงและประสิทธิภาพการให้ผลผลิตไข่ในไก่ไข่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2002 การแสดงออกของ Calcium-sensing Receptor (CaSR) ในเนื้อเยื่อเต้านมของวัวนมระหว่างช่วงใกล้คลอดและหลังคลอด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. 1 0 0 0
  2001 การแสดงออกของ Calcium-Sensing Receptor (CaSR) ในเนื้อเยื่อเต้านมของวัวนมระหว่างช่วงใกล้คลอดและหลังคลอด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2001 การแสดงออกของ Calcium-sensing Receptor (CaSR) ในเนื้อเยื่อเต้านมของวัวนมระหว่างช่วงใกล้คลอดและหลังคลอด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. 1 0 0 0