Person Image

  Education

  • สพ.บ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • D.T.V.M. , มหาวิทยาลัยเอดินเบิกห์ , สหราชอาณาจักร
  • COP , มหาวิทยาลัยแมซ, นิวซแลนด์

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2008 คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์และอัตราการดูดซึมของยาเอนโรฟลอกซาซินในหมูป่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0