Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • D.M.S.(Pathology), Nagoya University, ญี่ปุ่น

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 30 34 0 0
  2016 อิทธิผลปริมาณนมน้ำเหลืองต่อความรุนแรงของการเกิดโรคท้องเสียเฉียบพลันในลูกสุกร ที่ปรึกษาโครงการ กองทุนวิจัยหมอหมูเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2015 การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร สุขภาพ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 9 5 0 0
  2015 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระและผลกระทบต่อสุขภาพวัวบ้านในพื้นที่ชายขอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 8 0 0
  2014 พลาสมิดดิ้อยาคลิโนโลนในแบคทีเรียที่แยกได้จากสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในประเทศกลุ่มอาเซียน 0 2 0 0
  2013 การผันแปรของสายพันธุ์ E. coli ก่อโรคที่แยกได้จากสุกรป่วย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 การตรวจสอบการติดเชื้อริกเก็ตเซียในปลานิลด้วยวิธีอิซิตูไฮบริไดซ์เซชั่น ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2011 การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดหนองคาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2011 การติดตามและเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในสัตว์เลี้ยง: ผลกระทบต่อสาธารณสุข ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2010 การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร การแพร่กระจายและสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาช้างในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 4 0 0
  2009 การเปรียบเทียบ bacterial profiles ของเชื้อ Clostridium perfringens ที่ก่อปัญหา ลำไส้อักเสบแบบเนื้อตาย กับ เชื้อ C. perfringens ที่พบในลำไส้ของไก่ปรกติ หรือจากแหล่งอื่นๆ ที่ปรึกษาโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2008 การศึกษาการปล่อยเชื้อซัลโมเนลลาในลูกไก่เนื้อที่เกิดมาจากฝูงพ่อแม่พันธุ์ที่มีการทำวัคซีนซัลโมเนลลา ชนิดเชื้อตาย (SalenvacT) ที่ปรึกษาโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน มก. (กองทุนวิจัยอินเตอร์เว็ท) 0 0 0 0
  2007 ลักษณะการดื้อยาของซัลโมเนลลาอุบัติใหม่ซีโรวาร์ 1, 4, [5], 12:i:- ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 การผสมเทียมและตรวจการตั้งท้องในช้างเอเชีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 10 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 15 11 0 0
  2017 การกระตุ้นภูมิคุ้มกันเลปโตสไปราในสุกรด้วยรีคอมบิแนนท์โปรตีน KU_Sej_LRR_2012 ผลิตจากระบบนวัตกรรมการแสดงออกแบบไร้สารปฏิชีวนะในแบคทีเรียกรดแลคติค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาและวิจัยการตรวจสอบหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ในช้างและสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ หัวหน้าโครงการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,หน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เและองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมถ์ 0 0 0 0
  2011 ฐานข้อมูลพันธุกรรมสำหรับการอนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 ประสิทธิภาพของวัคซีนอหิวาต์สุกรในการป้องกันโรคอหิวาต์สุกรในสุกรอนุบาลและสุกรขุนภายหลังการฉีดเชื้อพิษ ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ไฟเซอร์ แอนิมัลเฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 2 0 0
  2011 การศึกษาวิธีการชันสูตรโรคสเตร็ปโตคอคโคซิสในปลานิลด้วยเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุล ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 1 0 0 0
  2011 การพัฒนาและวิจัยการควบคุมโรค PRRS และ PED ในฟาร์มสุกร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 2 1 0 0
  2011 การเก็บรักษาด้วยความเย็นของเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดและการใช้ประโยชน์ในสัตว์ปีก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 7 1 0 0
  2011 การศึกษาการคุมกำเนิดโดยใช้ immunocontraceptions เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ตระกูลกวางโดยใช้กวางรูซ่า (Cervus timorensis) เป็นต้นแบบ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 4 0 0
  2009 การเก็บรักษาด้วยความเย็นของเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดและการใช้ประโยชน์ในสัตว์ปีก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 1 3 0 0
  2008 วัคซีนอหิวาต์สุกรในการสร้างภูมิคุ้มกันแบบพึ่งเซลล์หลังการฉีดเชื้อพิษทับในสุกรอนุบาล ผู้ร่วมวิจัย บริษัทฟอร์ดดอร์ทแดนิมัลเฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2008 การใช้เทคนิค AFLP ตรวจหาแถบดีเอน็เอที่สัมพันธ์กับลักษณะเชิงการต่อสู้ในไก่พื้นเมือง อื่นๆ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2005 โครงการพัฒนาวิธีการชันสูตรโรคทอราทางซีรั่มวิทยาในกุ้งทะเล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 0 0 0
  2002 การศึกษาแผนผัง epitops ของ capsid protein ของ procine circovirus type 2 (PCV2) และคุณสมบัติของไวรัสลูกผสม (PCV1/PCV2 )ที่ประกอบด้วย epitops ของ PCV2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย 2 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)