Person Image

  Education

  • วท.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D.(Agricultural Science), Nagoya University, ญี่ปุ่น

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 2 0 0
  2005 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะพัฒนาวัคซีนเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 3 0 0
  2009 ผลของน้ำมันหอมระเหยจากพืชต่อเชื้อมาราสซีเซียพาชิเดอร์มาไตตีส หัวหน้าโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2007 การศึกษาคุณสมบัติของสมุนไพรหนุมานประสานกายต่อการกระตุ้นกระบวนการหายของแผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0