Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • M.Eng. (Environmental Engineering ), Asian Institute of Technology, ไทย
  • D.Eng. (Environmental Engineering ), Asian Institute of Technology, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 10 27 0 0
  2015 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเซีย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 3 0 0
  2013 การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณการเคลื่อนตัวของน้ำหลากในลุ่มน้ำเจ้าพระยา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2013 การก่อตั้งสถาบันหลักเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมน้ำในเมืองของภูมิภาคเอเชีย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 7 0 0
  2011 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชีย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 15 0 0
  2006 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่พันธุ์ของสาหร่ายในทะสเลสาบสงขลาและแนวทางแก้ไขปัญหา หัวหน้าโครงการ มฺลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 0 0 0 0
  1999 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากมูลฝอยแบบประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่าย หัวหน้าโครงการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0