Person Image

  Education

  • วศ.บ.(โยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2518
  • M.Eng.(Geological Eng.), Asian Institute of Technology, ไทย, 2521

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 1 5 0 0
  2012 โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงชนบทช่วงเกิดเหตุอุทกภัย หัวหน้าโครงการ กรมทางหลวงชนบท 0 0 0 0
  2012 โครงการพัฒนาองค์กรตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หัวหน้าโครงการ กรมขนส่งทางบก 0 0 0 0
  2011 ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกในส่วนภูมิภาค หัวหน้าโครงการ กรมการขนส่งทางบก 0 0 0 0
  2011 สำรวจและจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล คลองหลวง และร่มเกล้า หัวหน้าโครงการ กรมการขนส่งทางบก 0 0 0 0
  2011 การสำรวจและวิเคราะห์สภาพทางหลวงผิวแอสฟัลต์ หัวหน้าโครงการ กรมทางหลวง 0 0 0 0
  2010 การปรับปรุงคุณภาพเถ้าหนักเพื่อใช้เป็นวัสดุงานทาง หัวหน้าโครงการ บริษัท BLCP จำกัด 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาศักยภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ปี 2553 หัวหน้าโครงการ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 1 5 0 0
  2010 การสำรวจและวิเคราะห์ลักษณะสภาพความเสียหายของผิวทางแอสฟัลด์ ผู้ร่วมวิจัย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 0 0 0 0
  2010 การสำรวจและวิเคราะห์สภาพทางหลวงผิวคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 0 0 0 0
  2008 การปรับปรุงคุณภาพของวัสดุงานทาง ด้วยเถ้าก้นเตาจากโรงไฟฟ้า BLCP จ.ระยอง หัวหน้าโครงการ บริษัท BLCP 0 0 0 0