โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 1 0 0
2011 การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวโดยการฉายรังสีแกมมาและการทดสอบบสมรรถนะการผสมในชั่วแรกๆ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยการฉายรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวโดยการฉายรังสีแกมมาและการทดสอบบสมรรถนะการผสมในชั่วแรกๆ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยการฉายรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้โดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 1 0
2011 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยการฉายรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจโดยวิธีเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
2007 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ผลของไคโตซานที่ตัดพอลิเมอร์ด้วยรังสีต่อสรีรวิทยา การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวฟ่าง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0