โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 2 9 0 0
2011 อนุภาคนาโนไคโตซานสำหรับการส่งและสร้างความจำเพาะต่อเป้าหมายของสารกำจัดเชื้อราในการควบคุมโรคพืช : การศึกษาระบบการสร้างอนุภาคนาโนไคโตซาน การใส่และการปลดปล่อยสารกำจัดเชื้อรา และกิจกรรมทางชีววิทยา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 อนุภาคนาโนไคโตซานสำหรับการส่งและสร้างความจำเพาะต่อเป้าหมายของสารกำจัดเชื้อราในการควบคุมโรคพืช : การศึกษาระบบการสร้างอนุภาคนาโนไคโตซาน การใส่และการปลดปล่อยสารกำจัดเชื้อรา และกิจกรรมทางชีววิทยา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชสมุนไพรควบคุมโรคพืชสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยวิธีทางกายภาพและชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การสะสมมวลสารและโลหะหนักบางชนิดของบัวหลวงที่ปลูกในน้ำทิ้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชสมุนไพรควบคุมโรคพืชสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ศึกษาการชะล้างพังทลายของดินโดยเทคนิคการใช้ไอโซโทปรังสีในกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 ณ บริเวณภาคเหนือและการกระจายตัวของสารกัมมันตรังสีในดินของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยวิธีทางกายภาพและชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
2008 การสะสมมวลสารและโลหะหนักบางชนิดของบัวหลวงที่ปลูกในน้ำทิ้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณสารที่มีผลต่อโภชนาการและสารพิษจากเมล็ดสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การคัดเลือกสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) พันธุ์ดีโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยวิธีฉายรังสีแกมมาร่วมกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การตรวจวัดความเสียหายของโครโมโซมในผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับรังสีชนิดก่อไอออนปริมาณต่ำ โดยวิธีไมโครนิวเคลียส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 5 6 0 0
2014 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณรังสีรวมแอลฟาและบีตาระดับต่ำโดยใช้เครื่องวัดลิควิดซิลทิลเลชัน ในตัวอย่างนำทะเลของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การเทียบมาตรฐานสำหรับการวัดรังสีแอลฟาและบีตาจากนิวไคลด์ลูกในสารรังสีมาตรฐานเรเดียม-226 ด้วยเครื่องนับการเปล่งแสงวับแบบของเหลวระดับต่ำมาก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 การปรับปรุงคุณภาพพลอยเพื่อการเปลี่ยนสีพลอยโทแพซและ ทัวมาลีนด้วยนิวเคลียร์เทคนิค เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พลอย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 อนุภาคนาโนไคโตซานสำหรับการส่งและสร้างความจำเพาะต่อเป้าหมายของสารกำจัดเชื้อราในการควบคุมโรคพืช : การศึกษาระบบการสร้างอนุภาคนาโนไคโตซาน การใส่และการปลดปล่อยสารกำจัดเชื้อรา และกิจกรรมทางชีววิทยา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 คุณสมบัติของตะกอนที่มีผต่อการดูดซับ ของ ซีเซียม-137 ระหว่าง ตะกอนกับน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชสมุนไพรควบคุมโรคพืชสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2011 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบอาหารฉายรังสีประเภทเนื้อสัตว์เพื่อส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา และ บีตา ในน้ำทะเล และ แพลงตอนจากบริเวณอ่าวไทยตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2010 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยวิธีทางกายภาพและชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 ศึกษาการชะล้างพังทลายของดินโดยเทคนิคการใช้ไอโซโทปรังสีในกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 ณ บริเวณภาคเหนือและการกระจายตัวของสารกัมมันตรังสีในดินของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณสารที่มีผลต่อโภชนาการและสารพิษจากเมล็ดสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2007 การตรวจวัดความเสียหายของโครโมโซมในผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับรังสีชนิดก่อไอออนปริมาณต่ำ โดยวิธีไมโครนิวเคลียส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของสถานีวิจัยด้านพืชศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 ผลของไคโตซานที่ตัดพอลิเมอร์ด้วยรังสีต่อสรีรวิทยา การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวฟ่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 7 0 0
2010 การตรวจวัดปริมาณเรดอนในน้ำบาดาล บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2010 การตรวจวัดปริมาณ ซ๊เซียม-137 ในหอยนางรมจากแหล่งเพาะเลี้ยงทางภาคใต้ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 0
2008 การศึกษาปริมาณกัมมันตรังสีในธรรมชาติ ของRa-226,K-40,และฝุ่นกัมมันตรังสีCs-137ของการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินในระบบนิเวศภาคพื้นดินส่วนของป่าไม้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติูิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 0
2008 ประสิทธิภาพของกากกัมมันตรังสีในรูปเถ้าหนักที่ผนึกด้วยซีเมนต์ในสภาวะฝนกรด หัวหน้าโครงการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติูิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
2008 การควบคุมคุณภาพการผลิตต้นกำเนิดรังสีมาตรฐาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติูิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 0
2008 การศึกษาปริมาณรังสีในธรรมชาติของระบบนิเวศชายฝั่ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติูิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 0 0